Hyppää sisältöön

Maantiede

Maantieteen opiskelussa syvennytään maailmanlaajuisiin, alueellisiin ja paikallisiin ilmiöihin, ongelmiin ja niiden ratkaisumahdollisuuksiin.

Maantiede auttaa kytkemään ympäristöllisiä ja humanistisyhteiskunnallisia ilmiöitä laajempiin kokonaisuuksiin sekä ymmärtämään niiden syy-seuraussuhteita.

Opiskelu antaa opiskelijalle valmiuksia ympäristö- ja ihmisoikeuskysymysten tarkasteluun sekä tukee opiskelijan kasvua sivistyneeksi ja vastuulliseksi kansalaiseksi.

Maantieteellinen ajattelu tukee erinomaisesti biologian, terveystiedon ja yhteiskuntaopin aiheiden ymmärtämistä.

 • Pakolliset opintojaksot

  GE1 Maailma muutoksessa (2 op), 1. vsk.

  Moduuli perehdyttää opiskelijan muuttuvan maailman ilmiöihin, kuten ilmastonmuutokseen, sään ääriilmiöihin, luonnonvarojen ehtymiseen sekä pakolaisuuteen ja hyvinvoinnin epätasaiseen jakautumiseen. Moduulin aikana seurataan ajankohtaisia uutisia eri puolilta maailmaa. Moduulissa tutustutaan myös eri puolilla maailmaa tapahtuvaan myönteiseen kehitykseen sekä mahdollisuuksiin ennakoida, varautua ja sopeutua muutoksiin.

 • Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

  GE2 Sininen planeetta (2 op), 1. vsk.

  Moduulissa tarkastellaan luonnonmaantieteellisiä ilmiöitä ja syvennetään ilma-, vesi- ja kivikehän rakenteen ja toiminnan tuntemusta. Keskeisinä näkökulmina ovat luonnossa tapahtuvat prosessit, niihin liittyvät syy-seuraussuhteet ja riskit. Numeroarviointi.

 • Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

  GE3 Yhteinen maailma (2 op), 2. vsk.

  Opintojaksolla tarkastellaan ihmismaantieteellisiä ilmiöitä ja syvennetään ihmistoiminnan alueellisten piirteiden tuntemusta. Keskeisiä aiheita
  ovat ihmistoiminnan vastuullisuus, ympäristön hyvinvointi sekä ihmistoiminnan alueelliset piirteet. Opinnoissa käsitellään myös ihmistoimintaan ja ympäristöön liittyviä riskejä sekä myönteistä kehitystä.

 • Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

  GE4 Geomedia –tutki, osallistu ja vaikuta (2 op), 2. vsk.

  Opintojaksolla keskitytään aiemmissa opinnoissa hankittujen maantieteellisten tietojen ja taitojen soveltamiseen tutkielman laatimisessa tai osallistumis- ja vaikuttamisprojektin toteuttamisessa. Keskeisiä näkökulmia opintojaksolla ovat aluesuunnittelu ja osallistuvan suunnittelun periaatteet sekä geomedian käyttö tutkimuksessa ja vaikuttamisessa.

 • Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

  GE5 Kartta- ja paikkatietokurssi (2 op), 2.-3. vsk.

  Tässä opintojaksossa tutustutaan erilaisiin karttoihin ja tehdään niihin liittyviä harjoituksia. Opintojaksolla vahvistetaan maantieteellisten aiheiden hallintaa geomediataitojen avulla. Opintojaksoon sisältyy mahdollisuuksien mukaan vierailu ja asiantuntijavierailijoita. Edellyttää opiskelijalta karttojen ja paikkatiedon perusosaamista sekä kiinnostusta. Opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti.
  Tarjotaan parittomina lukuvuosina, esim. 2023-2024, 2025-2026.

 • Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

  GE6 Kehitysmaantiede (2 op), 2.-3. vsk.

  Opintojakson aikana tarkastellaan globaaleja kehitystrendejä ja tutustutaan kehityksen tilaan eri alueilla. Tutkitaan hyvinvoinnin alueellisia eroja maapallolla sekä mahdollisuuksia vaikuttaa ja saada aikaan myönteistä kehitystä eri aluetasoilla. Opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti.
  Tarjotaan parillisina lukuvuosina, esim. 2022-2023, 2024-2025.

 • Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

  GE7 Abimaantiede (2 op), 3. vsk.

  Opintojaksolla valmistaudutaan maantieteen ylioppilaskirjoituksiin. Kerrataan keskeisiä maantieteen ylioppilaskokeessa menestymiseen tarvittavia tietoja ja taitoja. Opintojakson sisällöt suunnitellaan yhteistyössä osallistujien kanssa.

 • Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

  BI10/GE8 Biologian ja maantieteen maastokurssi (2 op), 2.-3. vsk)

  Opintojaksossa retkeillään Riihimäen ja lähiympäristöjen maastossa. Tavoitteena on harjoitella biologian ja luonnonmaantieteen tutkimus- ja mittausmenetelmiä sekä luonnon havainnointitaitoja. Maastossa opetellaan mm. eliölajien, kivi- ja maalajien tunnistusta. Harjoitellaan maastokartan tulkintaa. Opitaan tunnistamaan luonnon prosessien ja ihmisen toiminnan vaikutukset maisemassa. Retkiä tehdään myös
  työjärjestyksen ulkopuolisella ajalla ja mieluiten asiantuntijavierailijoiden opastuksella.