Hyppää sisältöön

Psykologia

Psykologia on tiede, joka käsittelee ihmistä. Mikään ihmisen elämään liittyvä asia ei ole sille vierasta.
Lukemalla psykologiaa opit ymmärtämään itseäsi sekä  toisia ihmisiä.

 • Pakolliset opintojaksot

  PS1 Toimiva ja oppiva ihminen (2 op), 1. vsk.

  Opiskelija oppii ymmärtämään biologisten, psyykkisten, sosiaalisten ja kulttuuristen tekijöiden merkitystä
  ihmisen toiminnan selittämisessä ja ymmärtämisessä. Hän tutustuu ihmisen tietoiseen ja
  tiedostamattomaan psyykkiseen toimintaan ja tutustuu psykologian keskeisiin aihepiireihin, kuten
  tunteisiin, motivaatioon ja muistiin. Oppilas oppii havainnoimaan ja pohtimaan ihmisen toimintaa ja omaa
  psyykkistä hyvinvointiaan. Hän tutustuu myös psykologisen tutkimuksen menetelmiin.

 • Valinnaiset valtakunnalliset opintojaksot

  PS2 Kehittyvä ihminen (2 op), 1. vsk.

  Opiskelija oppii miten ihmisen kehitystä tutkitaan sekä osaa eritellä ihmisen kehitykseen vaikuttavia
  tekijöitä. Perehdymme erityisesti lapsuus- ja nuoruusiän psykologiaan. Opiskelija oppii myös hermoston
  toiminnan periaatteita sekä ymmärtää niiden yhteyden yksilön psyykkiseen kehitykseen.

 • Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

  PS3 Tietoa käsittelevä ihminen (2 op), 2. vsk.

  Opiskelija oppii tiedonkäsittelyyn vaikuttavien toimintojen periaatteita ja osaa tarkastella niitä myös
  arjessaan. Hän perehtyy havaitsemiseen, tarkkaavuuteen ja muistiin psykologisesta näkökulmasta.
  Opiskelija perehtyy tarkemmin korkeamman kognitiivisen toiminnan ilmiöihin, kuten päätöksentekoon ja
  kielellisiin toimintoihin. Hän ymmärtää myös näiden toimintojen hermostollista perustaa.

 • Valinnaiset valtakunnalliset opintojaksot

  PS4 Tunteet ja mielenterveys (2 op), 2. vsk.

  Opiskelija tutustuu tunteita ja mielenterveyttä koskevaan psykologiseen tietoon ja tutkimukseen. Aiheina
  ovat tunteiden tunnistaminen, tutkimus ja niiden hallinnan mahdollisuudet. Käsittelemme myös sitä, miten
  omaa mielenterveyttä voi pitää yllä sekä sitä millaisia ovat yleisimmät mielenterveyden häiriöt ja sairaudet.
  Tutkitaan unen ja nukkumisen, stressin ja kriisien merkitystä lukiolaisen mielenterveydelle.

 • Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

  PS5 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen (2 op), 3. vsk.

  Opintokokonaisuudessa käsitellään keskeisiä yksilöiden välisiä eroja, kuten temperamentti,
  persoonallisuuden piirteet, älykkyys, lahjakkuus ja tulkintatyylit. Tutustumme persoonallisuutta
  ja sosiaalipsykologiaa koskevaan tutkimukseen. Käsittelemme muiden ihmisten, tilanteiden ja sosiaalisten
  verkostojen vaikutusta ihmisen persoonallisuuteen. Persoonallisuuden kehitystä tutkitaan esimerkiksi
  psykoanalyyttisen, kognitiivisen sekä humanistisen teorian valossa.

 • Koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot

  PS6 Sosiaalinen ihminen (2 op), 1. vsk.

  Opiskelija syventää tietouttaan ryhmien toimintaan vaikuttavista psykologisista ja
  sosiaalipsykologisista tekijöistä. Opiskelija tutustuu ajankohtaisiin sosiaaliaalipsykologisesti kiinnostaviin
  ilmiöihin ja käyttää aktiivisesti eri tietolähteitä hakiessaan tietoa niistä. Keskeisiä sisältöjä ovat sosiaalinen
  kognitio eli sosiaalisen tiedon käsittely kuten asenteet, rasismi, stereotypiat, stigmat, jne. Muita teemoja
  ovat sosiaalinen vuorovaikutukseen vaikuttavat tekijät, ryhmän vaikutus yksilön toimintaan, ryhmien väliset
  suhteet ja monikulttuurisuus ja akkulturaatioteoriat.

 • Koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot

  PS7 Abipsykologia (2 op), 3. vsk.

  Opintojakson aikana kerrataan lukion psykologian kurssien keskeiset sisällöt ja valmistaudutaan
  ylioppilaskirjoituksiin. Opiskelija harjoittelee ylioppilaskoekysymyksiin vastaamista. Lisäksi hän
  tutustuu psykologian jatko-opiskelumahdollisuuksiin. Oppilaat kirjoittavat harjoitusesseitä sekä kertaavat
  keskeisiä aiheita erilaisten tehtävien avulla.