Hyppää sisältöön

Historia

Ihminen ilman historiaa on kuin ihminen ilman muistia. Historiaa opiskelemalla voimme ainakin yrittää välttää menneisyydessä tehtyjä virheitä ja tehdä parempia ratkaisuja tulevaisuudessa. Historia auttaa meitä myös ymmärtämään, miksi maailma on sellainen kuin se on. Historiassa tärkeään asemaan nousee lähdekritiikki, sillä kaikkeen tietoon ei aina voi luottaa. Historia tarjoaa myös elämyksiä ja mahdollisuuden myötäelää menneisyyden ihmisten kanssa.

 • Pakolliset opintojaksot

  HI1 Ihminen, ympäristö ja historia (2 op), 1. vsk.

  Opintojaksossa tarkastellaan yksilön, yhteiskunnan ja luonnon välistä vuorovaikutusta ensin esihistorian
  maanviljelyskulttuureissa ja lopulta modernissa 2000-luvun kulutusyhteiskunnassa. Keskeisiä aiheita ovat
  väestönkehitys, elinkeinot, tekniikka ja yhteiskuntien kehitys vuosituhansien aikana. Tavoitteena on
  omaksua ja oppia tuottamaan historiallista tietoa kriittisesti.

 • Pakolliset opintojaksot

  HI2 Kansainväliset suhteet (2 op), 2. vsk.

  Opintojaksolla tutustutaan maiden välisiin suhteisiin 1800-luvun lopulta nykypäivään. Keskeisiä teemoja
  ovat kansainvälisen politiikan peruskäsitteet, demokratian ja diktatuurin välinen jännite, erilaiset kriisit,
  turvallisuusjärjestelmät sekä erilaiset vaikuttamiskeinot kuten perinteinen propaganda ja 2000-luvun
  hybridivaikuttaminen. Opintojaksolla arvioimme ja vertailemme erilaisten konfliktien syitä ja ratkaisuja sekä
  näemme niiden vaikutuksen nykypäivään ja tulevaisuuteen.

 • Pakolliset opintojaksot

  HI3 Itsenäisen Suomen historia (2 op), 2. vsk.

  Aiheina ovat Suomen historian keskeiset muutokset ja kehityslinjat 1800-luvulta nykyaikaan. Keskeisiä
  sisältöjä ovat Suomen itsenäistymiseen johtanut kehitys, Suomen valtiollisen ja kansainvälisen aseman
  kehitys, sota-ajat, siirtyminen kansalaisyhteiskuntaan, hyvinvointiyhteiskunnan kehittyminen sekä
  taloudelliset ja kulttuuriset muutokset. Opiskelijalle hahmottuu, että yleiseurooppalaiset ja
  maailmanpoliittiset tapahtumat ovat vaikuttaneet voimakkaasti vaiheisiimme.

 • Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

  HI4 Eurooppalainen ihminen (2 op), 1. vsk.

  Opintojaksolla tutustutaan eurooppalaiseen ihmiseen ja hänen elämäänsä antiikissa ja lopulta 2000-luvun
  globaalissa maailmassa. Näin ymmärrämme paremmin elämäämme vaikuttaneita tekijöitä ja
  menneisyydessä syntyneiden ajattelutapojen ja aatteiden merkitystä myös tänään. Tärkeitä aiheita ovat
  esimerkiksi antiikki, renessanssi, valistus ja ihmisoikeuksien muotoutuminen, lukuisat taidesuuntaukset
  sekä kulttuurin monimuotoistuminen nykyaikana.

 • Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

  HI5 Ruotsin itämaasta Suomeksi (2 op), 1.-2. vsk.

  Opintojaksossa opiskelija tutustuu Suomen kehitykseen osana Itämeren alueen historiaa esihistoriasta
  1800-luvulle asti. Näin hahmottuu, miten syrjäisistä eränkävijöiden ja kaskenkaatajien yhteisöistä kehittyi
  vähitellen eurooppalainen sivistyskansa. Yhteiskunnan ja talouden kehityksen lisäksi emme unohda arjen
  historiaa ja ihmisten elämäntavan muutoksia. Syvennymme erilaisiin historian lähteisiin ja erilaisiin tapoihin tutkia historiaa

 • Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

  HI6 Maailman kulttuurit kohtaavat (2 op), 2.-3. vsk.

  Tarkastelemme eurooppalaisten ja Euroopan ulkopuolisten kulttuurien kohtaamista ja vuorovaikutusta
  historian eri vaiheissa. Samalla perehdymme kulttuurieroja koskevan ajattelun muutoksiin ja huomaamme,
  miten suhtautuminen eri kulttuureihin on vaihdellut ajan saatossa. Opintojaksolla tarkastellaan yhtä tai
  useampaa seuraavista kulttuureista: Aasian kulttuurit, Afrikan kulttuurit, Lähi-idän kulttuurit, Amerikan
  alkuperäiskulttuurit, Australian ja Oseanian alkuperäiskulttuurit sekä arktiset kulttuurit.

 • Koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot

  HI7 Sotahistoria (2 op), 2. vsk.

  Syvennetään tietoja 1900- ja 2000-luvun sodista, sotiin johtaneista syistä ja sotien seurauksista Suomessa ja
  maailmalla. Tavoitteena on ymmärtää sotien muuttumista, mutta hahmottaa myös sotien yhteisiä piirteitä
  ja etsiä keinoja välttää sotia. Tarkastelun kohteena on myös yksilö sodan pyörteissä sekä sota politiikan
  välineenä. Tarjotaan parillisina lukuvuosina (lv.2024-2025)

   

 • Koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot

  HI8 Abihistoria (2 op), 3. vsk.

  Opintojaksossa kerrataan lukiossa opiskeltua historiaa, mutta painotetaan pakollisia historian opintoja.
  Rakennetaan historian keskeisistä tapahtumista jäsentyneitä kokonaisuuksia, harjoitellaan aineistotehtäviin
  vastaamista ja valmentaudutaan historian ylioppilaskokeeseen.