Hyppää sisältöön

Elämänkatsomustieto

Oletko koskaan miettinyt, onko elämässä mitään järkeä? Tämän tyyppisten kysymysten avulla elämänkatsomustiedon opiskelu antaa aineksia oman elämänkatsomuksen rakentamiseen. Samalla elämänkatsomustieto auttaa ymmärtämään ympäröivää maailmaa ja keskustelemaan eri tavalla ajattelevien ihmisten kanssa. Myös tulevaisuuden uhat ja mahdollisuudet ovat läsnä oppitunneilla.

 • Pakolliset opintojaksot

  ET1 Minä ja hyvä elämä (2 op), 1.-2. vsk, tarjotaan vuorovuosin opintojakson ET2 kanssa

  Opintojakson aikana tutustutaan erilaisiin käsityksiin hyvästä elämästä ja yksilöllisistä elämänvalinnoista.
  Hyvän elämän pohtimiseen liittyvien keskeisten käsitteiden oppiminen auttaa opiskelijaa jäsentämään
  omaa elämänkatsomustaan. Voidaan kutsua virtuaalisesti vierailijoita kertomaan omista hyvän elämän
  valinnoistaan.

  Tarkastelunäkökulma ovat tieteen, taiteen ja populaarikulttuurin ihmiskäsitykset ja –ihanteet, ihmisen
  identiteetti ja sosiaalisuus, ihmissuhteet, sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus,
  opiskelu ja työ, vanheneminen ja kuolema.

 • ET2 Minä ja yhteiskunta (2op), 1.-2. vsk, tarjotaan vuorovuosin opintojakson ET1 kanssa

  Opintojakso perehdyttää sosiaalisiin ilmiöihin ja yhteiskunnallisiin rakenteisiin. Teemoina ovat mm.
  ihmisoikeudet, uskonnon- ja omantunnonvapaus, yhdenvertaisuus, kestävän tulevaisuuden rakentamisen
  periaatteet, taloudellinen ja poliittinen valta Suomessa ja globaalisti. Tarkastellaan kriittisesti median,
  koulun, politiikan, tieteen, taiteen viihdeteollisuuden vaikutusta yksilön elämänkatsomukseen ja laajemmin
  maailmankuviin sekä yksilön esim. kuluttajana tekemien valintojen vaikutusta. Opiskelija arvioi ja kehittää
  valmiuksia toimia aktiivisena yhteiskunnan jäsenenä.

 • Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

  ET3 Kulttuurit (2 op), 2. vsk.

  Mitä kulttuuri on ja miten sitä tutkitaan? Projektitehtäviä, joissa aiheena esim. oma perhe, suku, lähialue tai kaupunki. Miten kulttuuri vaikuttaa yksilön identiteettiin ja elämänkatsomukseen. Tutustutaan erilaisiin kulttuureihin ja pohditaan kulttuurien kohtaamisen vaikutusta maailmankuvaan. Suomalaisuuden muotoutuminen ja eri näkökulmat, Saamelaiset, romanit, tataarit, juutalaiset, ruotsinkielinen vähemmistö.
  Mitä syrjintä on ja miten se ilmenee? Ihmisoikeudet ja niiden soveltaminen eri puolilla maailmaa.

 • Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

  ET4 Katsomukset (2 op), 1. vsk.

  Ei ole väistämätöntä, että yksilölle muodostuu juuri sellainen katsomus, joka hänellä on. Ympäristön vaikutus on merkittävä: jos yksilö olisi elänyt ja kasvanut toisenlaisessa kulttuuriympäristössä, hänen katsomuksensa olisi toisenlainen. Yksilön katsomus muuttuu sen mukaan, millaisia kokemuksia hänellä on: millaisia ihmisiä hän tapaa, mitä kirjoja lukee, minkälaisia elokuvia näkee, mihin kaikkeen osallistuu, missä asuu.
  Opintojakson aikana opitaan käsitteitä, joiden avulla voi reflektoida oman katsomuksen muotoutumiseen vaikuttaneita tekijöitä ja oppia erilaisista katsomuksista ja miten niiden näkökulmasta maailma ymmärretään. Samalla voi pohtia omaan elämänkatsomukseen vaikuttavia historiallisia ja satunnaisia seikkoja.

 • Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

  ET5 Uskonnot ja uskonnottomuus (2 op), 2. vsk.

  Keskeisiä teemoja ovat uskontojen, uskonnollisuuden ja uskonnottomuuden tieteellinen tutkimus, määrittely, selittäminen ja uskontokritiikki. Tutustuaan maailmankatsomuksellisiin järjestelmiin, uskonnottomuus ja uskonnollisuus ovat historiallisesti rakentuneita, monimuotoisia ja muuttuvia ilmiöitä, joilla on vahva kulttuurinen ja yhteiskunnallinen merkitys.

  -käsitteitä, kuten myytti, pyhä, riitti, symboli ja jumala
  -kristinuskon ja islamin sekä buddhalaisuuden ja hindulaisuuden historiallinen ja maantieteellinen
  levinneisyys, jakautuminen ja peruspiirteet; Itä-Aasian katsomusperinteiden yleiset piirteet
  -ateismi, agnostismi, uskonnottomuus ja sekulaarin humanismin maailmankatsomukselliset perusteet
  -uskonnon ja uskonnottomuuden näkyminen ja vaikutus yksilöiden elämässä ja yhteiskunnassa.

  Opintojakson aikana voidaan tutustua erilaisten katsomusten edustajiin tutustumiskäynnein tai hyödyntämällä virtuaalisia vierailumahdollisuuksia tai webinaareja.

 • Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

  Opintojakson aikana tutustutaan tulevaisuuden tutkimisen keinoihin ja tehtäviin, teknologian kehitykseen
  ja mahdollisiin tulevaisuuden skenaarioihin. Pohditaan näiden vaikutusta elämänkatsomuksen
  rakentumiseen.
  Opitaan seuraavista: utopia, dystopia, heikot ja vahvat signaalit, tulevaisuustyö; tieteellis-teknologinen
  vallankumous ja teknologian kehittyminen, erityisesti digitalisaatio, koneoppiminen, tekoäly ja robotiikka,
  globaalisti vaikuttavat ekologiset muutokset: ilmastonmuutos, massasukupuutot, diversiteetin
  heikkeneminen, kansainvaellukset.
  Opintojakson teemat nivoutuvat muihin oppiaineisiin ja niistä saatua tietoa voi hyödyntää opintojaksolla.
  Tehdään mahdollisuuksien mukaan vierailuja, kutsutaan vierailijoita, osallistutaan virtuaalisesti
  opintojakson teemaan liittyviin tapahtumiin.