Hyppää sisältöön

Terveystieto

Olennaista on uteliaisuuden ja asioita kyseenalaistavan suhtautumisen herättäminen sekä monipuolisen tiedonkäsittelyn harjoittelu.

 • Pakolliset opintojaksot

  TE1 Terveys voimavarana (2 op), 1. vsk.

  Moduulissa käsitellään ihmisen voimavaroja, terveyden edistämistä ja terveyttä määrittäviä tekijöitä sekä
  syvennetään ja laajennetaan ymmärrystä elintapojen merkityksestä terveydelle. Moduulissa keskeistä on
  myös oppia arvioimaan terveyden edellytysten toteutumista omassa elämässä, perheessä ja lähiyhteisössä.

 • Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

  TE2 Terveys ja ympäristö (2. vsk)

  Opintojaksot kantavina teemoina on 1) terveyteen liittyvän tiedon hankinta, arviointi ja tulkinta, 2) fyysisen
  ja psykososiaalisen ympäristön terveys ja turvallisuus ja 3) riippuvuuden erilaiset ilmenemismuodot, syyt ja
  mekanismit.

 • Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

  TE3 Terveys ja yhteiskunta (2 op), 2.-3. vsk.

  Opintojaksossa pyritään kartoittamaan selityksiä terveyskulttuuri-ilmiöiden muodostumiselle
  yhteiskunnassa ja kuvata yhteiskunnassa eri aikakaudella tapahtuneiden muutosten yhteyksiä väestön
  terveyteen. Perehdytään terveyteen liittyvien eettisten kysymysten analysointiin eri näkökulmista. Käydään
  läpi keskeiset tarttumattomat ja tarttuvat taudit.

 • Koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot

  TE4 Kehontoiminta ja ensiapu (2 op), 2.-3. vsk.

  Opintojaksolla käydään läpi EA1-koulutusta vastaavat tiedot ja lisäksi syvennetään sen oppisisältöjä.
  Ensiapu vaatii kädentaitoja, joten teemme käytännön harjoituksia mm. hätäensiapu-, sammutus-, elvytysja
  vesipelastustilanteissa. Perehdytään erilaisten sairauskohtauksien ja tapaturmien syntymekanismeihin,
  niiden ennaltaehkäisyyn sekä hoitoon. Tutustutaan pelastusalan työtehtäviin ja koulutukseen (mm.
  palomies, ensihoitaja).

 • Koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot

  TE5 Stressinhallinta, rentous ja opiskelukyky (2 op), 3. vsk.

  Perehdytään erilaisiin rentoutustapoihin, joiden tavoitteena on lisätä stressinhallintaa ja palautumista
  kuormituksesta. Harjoitetaan tietoisuustaitoja (mindfulness) ja hyväksyvää läsnäoloa. Tutustutaan
  omakohtaisten kokemusten kautta stressiä tuottaviin ja sääteleviin tekijöihin sekä stressinhallintakeinoihin.
  Pyritään parempaan itsetuntemukseen ja lisääntyneeseen hyvinvointiin.