Hyppää sisältöön

Fysiikka

Fysiikan opetuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden luonnontieteellisen ajattelun kehittymistä ja antaa valmiuksia opiskella luonnontieteellisillä aloilla. Fysiikka pyrkii löytämään ympäristöstä ilmiöitä ja lainalaisuuksia, joita voidaan mallintaa fysiikan lakien avulla. Samoja lakeja hyödynnetään monenlaisessa teollisuudessa sekä koneiden ja laitteiden toiminnassa.

Lukion fysiikan opintojen suorittamista edellytetään monilla tekniikan ja luonnontieteen alojen sekä lääketieteen opinnoissa.

Hyvät matemaattiset taidot sekä muiden luonnonteiteiden opiskelu auttavat fysiikan opinnoissa.

 • Pakolliset opintojaksot

  FY1-2 Fysiikka luonnontieteenä, fysiikka, ympäristö ja yhteiskunta (2 op), 1. vsk.

  Kaikille yhteiset fysiikan opinnot koostuvat moduuleista Fysiikka luonnontieteenä sekä Fysiikka, ympäristö ja yhteiskunta.

  Fysiikka luonnontieteenä- moduulin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu fysiikkaan systemaattisena ja kokeellisuuteen nojaavana luonnontieteenä, tutustuu aineen rakenteen ja maailmankaikkeuden mittasuhteisiin, oppii fysiikassa käytettäviä tiedonhankintamenetelmiä, osaa suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita sekä saa kokemuksia, jotka herättävät ja syventävät kiinnostusta fysiikkaa ja sen opiskelua kohtaan.

  Fysiikka, ympäristö ja yhteiskunta-moduulissa opiskelija perehtyy energiaan fysiikan keskeisenä käsitteenä, tuntee eri energialajeja ja energiantuotantotapoja, osaa vertaillla eri energiantuotantotapoihin ja niiden ympäristövaikutuksiin liittyviä suuruusluokkia sekä saa valmiuksia osallistua ympäristöä ja teknologiaa koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon kestävän energiatalouden näkökulmasta.

  Fysiikka luonnontieteenä
  Keskeiset sisällöt:

  • suure ja yksikkö sekä SI-järjestelmä
  • mittaaminen, tulosten kerääminen, niiden esittäminen graafisesti ja luotettavuuden arviointi
  • graafinen malli ja lineaarinen malli
  • yksinkertaisen kokeellisen tutkimuksen suunnitteleminen ja toteutus

  Fysiikka, ympäristö ja yhteiskunta
  Keskeiset sisällöt:

  • energialajit, energian säilyminen ja muuntuminen
  • energian tuotanto, teho, hyötysuhde ja energian siirtäminen
  • energiantuotannon vaikutus ympäristöön ja ilmastonmuutokseen
 • Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

  FY3 Energia ja lämpö (2 op), 1. vsk.

  Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija syventää ymmärrystään energiasta fysiikan keskeisenä käsitteenä, osaa tutkia aineen termodynaamiseen tilaan ja olomuodon muutoksiin liittyviä tekijöitä, osaa soveltaa termodynamiikan käsitteitä ja malleja energiantuotannon ratkaisujen tarkastelussa ja kestävän tulevaisuuden rakentamisessa sekä tunnistaa energiatasapainon ja lämmönsiirtymisen merkityksen
  ilmastonmuutoksessa.

  Energia ja lämpö
  Keskeiset sisällöt:

  • voima vuorovaikutuksen voimakkuuden mittana
  • mekaaninen työ
  • termodynaaminen systeemi ja tilanmuuttujat
  • lämpötila, paine ja hydrostaattinen paine
  • energian säilyminen, sisäenergia, energian siirtyminen ja lämpömäärä
  • aineen lämpeneminen ja jäähtyminen sekä olomuodon muutokset
  • lämpölaajeneminen
  • kaasujen tilanmuutokset ja ideaalikaasun tilanyhtälö
 • Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

  FY4 Voima ja liike (2 op), 2. vsk.
  Tavoitteena on, että opiskelija osaa tutkia kokeellisesti voimaan ja liikkeeseen liittyviä ilmiöitä, osaa tuottaa ja analysoida graafisia esityksiä mittausaineistosta, ymmärtää säilymislakien merkityksen fysiikassa sekä tuntee voimaan ja liikkeeseen liittyviä turvallisuusnäkökohtia.

 • Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

  FY5 Jaksollinen liike ja aallot (2 op), 2. vsk.

  Tavoitteena on, että opiskelija osaa mallintaa planetaarista liikettä ympyräliikkeenä, perehtyy värähtely- ja aaltoliikkeen perusteisiin tutkimalla mekaanista värähtelyä ja ääntä, osaa kuvata jaksollista liikettä
  fysikaalisilla ja matemaattisilla käsitteillä sekä osaa mallintaa mekaanista värähtelyä ja ääntä jaksollisena liikkeenä.

 • Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

  FY6 Sähkö (2 op), 2. vsk.

  Tavoitteena on, että opiskelija osaa tutkia kokeellisesti sähköön liittyviä ilmiöitä ja tehdä sähköopin
  perusmittauksia, osaa käyttää kentän ja potentiaalin käsitteitä sähkökentän kuvaamisessa sekä tuntee
  sähkölaitteisiin ja sähköenergian siirtoon liittyviä turvallisuusnäkökohtia.

 • Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

  FY7 Sähkömagnetismi ja valo (2 op), 2. vsk.

  Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää induktioilmiön keskeisen merkityksen sähkömagnetismissa ja
  sähköenergian tuotannon sekä siirron fysikaaliset perusteet ja merkityksen yhteiskunnan toiminnan
  kannalta, tunnistaa sähkömagneettisen säteilyn lähteitä ja vaikutuksia sekä ymmärtää valon
  sähkömagneettisena ilmiönä.

 • Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

  FY8 Aine, säteily ja kvantittuminen (2 op), 3. vsk.

  Tavoitteena on, että opiskelija tuntee ionisoivan säteilyn vaikutukset ja säteilyn turvalliseen käytön,
  tutustuu kvanttifysiikkaan perustuvaan maailmankuvaan alkeishiukkasfysiikasta kosmologiaan sekä
  ymmärtää kvantittumiseen perustuvan teknologian merkityksen nyky-yhteiskunnassa.

 • Koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot

  FY9 Abifysiikka (2 op), 3. vsk.

  Kerrataan aikaisempien opintojen pääasiat sekä vahvistetaan ja vahvistetaan ylioppilaskokeessa käytettyjen ohjelmistojen osaamista. Opiskelijoiden kanssa tutustutaan aikaisempien vuosien ylioppilaskokeisiin.

 • Koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot

  FY10 Tähtitiede (2op), 1. -2. vsk.

  Tutustutaan tähtitieteeseen harrastajan näkökulmasta. Tavoitteena on oppia perusasioita mm. omasta aurinkokunnastamme, tähtikuvioista, galakseista sekä avaruuden tutkimisesta. Opintojaksolla havainnoidaan tähtitaivasta, kuunnellaan luentoja ja tehdään vierailuja. Opintojakson aikana tehdään omakustanteinen retki tai retkiä, jolloin opiskelija maksaa pääsymaksun ja matkat.

  Tarjotaan joka toinen vuosi, parillisina lukuvuosina esim. 2024-2025.

 • Koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot

  FY11/KE9 Fysiikan ja kemian työt (2 op), 2.-3. vsk.

  Tehdään monipuolisia fysiikan ja kemian kokeellisia töitä ja niihin liittyviä raportteja ja työselostuksia.
  Tutustutaan mahdollisesti joihinkin lähiseudun yrityksiin ja teollisuuslaitoksiin sekä fysiikkaan ja kemiaan liittyviin ammatteihin. Opintojaksolla tehtävät työt sovitaan yhdessä opiskelijoiden kanssa.