Hyppää sisältöön

Kemia

Kemian opiskelu antaa mahdollisuuden ymmärtää maailmaamme, sitä miten se toimii ja kuinka ihminen voi vaikuttaa omaan elämäänsä ja elinympäristöönsä. Kemian opiskelusta on hyötyä monella eri jatko-opintoalalla, esimerkiksi tekniikan opinnoissa, luonnontieteissä ja lääketieteessä.

Opinnoissa tutustutaan erilaisiin kemiallisiin aineisiin, niiden rakenteisiin ja ominaisuuksiin. Kemian opintoihin kuuluu varsinaisten kemian teoria-aiheiden lisäksi olennaisesti kokeellinen työskentely, molekyylimallinnus ja laskeminen.

 

 •  

  KE1-2 Kemia ja minä, kemia ja kestävä tulevaisuus (2 op), 1. vsk.

  Kemian 1-2 on ainoa pakollinen kemian opintojakso (2op) lukiossa. Mikäli kemiaa haluaa opiskella lukiossa lisää, niin tämä opintojakso on hyvä käydä ensimmäisenä.

  Kemia 1-2 opintojaksolla kerrataan yläkoulun kemiaa ja syvennetään jo aiemmin opittua. Tavoitteena on luoda kuva kemiallisen tiedon merkityksestä arkielämässä sekä yhteiskunnassa yleisesti. Lisäksi opitaan selittämään aineen ominaisuuksia aineen rakenteen perusteella. Jaksolla tulee muutama kokonaan uusi käsite ja lisäksi harjoitellaan muutamia kemian laskuja.

  Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat jaksollinen järjestelmä, atomin rakenne, puhtaat aineet ja seokset, erotusmenetelmät, ainemäärä ja konsentraatio, sidokset ja poolisuus. Opintojaksolla kerrataan turvallisen työskentelyn perusteet, harjoitellaan havaintojen tekemistä, sekä tehdään kokeellisia töitä.

 • KE3 Molekyylit ja mallit (2 op), 1. vsk.
  Opintojakson aikana tutustutaan monipuolisesti erilaisiin hiiliyhdisteisiin ja niiden ominaisuuksiin. Opinnoissa harjoitellaan molekyylien mallintamista. Lisäksi käydään läpi liuosten valmistamista, laimentamista ja kuvaajien tekemistä.

 • KE4 Kemiallinen reaktio (2 op), 2. vsk
  Opintojakson aikana tutustutaan monipuolisesti erilaisiin kemiallisiin reaktioihin, niiden kuvaamiseen kemiallisesti ja reaktioihin liittyviin käsitteisiin. Harjoitellaan esimerkiksi reaktioyhtälön kirjoittamista ja tasapainottamista. Lisäksi tutustutaan erilaisiin polymeereihin (esim. muovit) ja biomolekyyleihin (esim. proteiinit, hiilihydraatit) kemiallisesti.

 • KE5 Kemiallinen energia ja kiertotalous (2 p), 2. vsk

  Opintojaksolla tutustutaan energian käsitteeseen kemian näkökulmasta, käsitellään energian varastoitumista kemiallisena energiana ja sen hyödyntämistä energiaratkaisuissa. Energiatuotannon muotoja ei käsitellä tarkemmin. Keskeisiin sisältöihin kuuluvat lisäksi sähkökemian keskeiset aiheet, kuten hapetusluvut, sähkökemiallinen pari ja elektrolyysi.

  Lisäksi tutustutaan teollisesti merkittäviin metalleihin, niiden valmistusmenetelmiin ympäristövaikutuksineen sekä kiertotalouteen. Opintojakson aikana tutustutaan luonnontieteellisen tutkimuksen tekemiseen.

 • KE6 Kemiallinen tasapaino (2 op), 3. vsk.

  Ennen ke6 -opintojaksoa on hyvä olla käytynä ke4-opintojakso.

  Opintojakson aikana tutustutaan reaktionopeuteen sekä kemialliseen tasapainoon. Opintokokonaisuudessa käydään läpi erilaisia tasapainoreaktioita ja tutustutaan puskuriliuosten toimintaperiaatteeseen. Opintojakson aikana hyödynnetään graafista esitystapaa mittaustulosten yhteydessä, sekä harjoitellaan tulkitsemaan kuvaajia.

 • KE7 Biokemia ja orgaaninen kemia (2 op), 2.-3. vsk

  Ke7-opintojakso on koulukohtainen opinto. Suosituksena on, että ennen tätä opintojaksoa on käytynä ke3-opintojakso, mutta se ei ole välttämätöntä.

  Opintojakson siällössä pyritään huomioimaan opintojaksolle tulevien kiinnostuksen kohteita ja tästä syystä sisältö voi vaihdella. Tavoitteena on kerrata ja syventää biomolekyylien rakenteiden ja toiminnan tuntemusta sekä orgaanisen kemian aiheita. Opintojaksolla tehdään kokeellisia töitä. Opintojaksolla ei ole oppikirjaa vaan aiheita käydään muiden materiaalien ja tiedonhankintatehtävien avulla. Opintojakson aikana voidaan tehdä omakustanteinen (juna- ja/tai bussiliput) retki.

  Opintojaksoa tarjotaan joka toisena lukuvuotena (lv.2022-2023)

 • KE8 Abikemia (2 op), 3. vsk.

  Opintojakson tavoitteena on antaa hyvät valmiudet suoriutua ylioppilaskokeissa. Sisältö voi vaihdella vuosittain sen mukaan, mitä opintojaksolle osallistuvat toivovat. Tarkoituksena on kuitenkin, että opintojaksolla kerrataan kemian keskeisiä sisältöjä ja käsitteitä, harjoitellaan kemiallisen tiedon esittämistä täsmällisesti mm. laskennallisesti ja graafisesti sekä kerrataan molekyylimallinnusta. Opintojaksolla harjoitellaan ylioppilastehtävien vastaustekniikkaa, tehdään ylioppilastehtäviä ja valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin.

  Opintojaksolla voi työskennellä omien tavoitteiden mukaisesti.

   

 • FY11/KE9 Fysiikan ja kemian työt (2 op), 2.-3. vsk.

  Opintojaksolla tehdään monipuolisia fysiikan ja kemian kokeellisia töitä ja harjoitellaan niihin liittyvää raportointia. Kokeellisia töitä tehdään ryhmissä ja niiden valinnassa pyritään huomioimaan opintojaksolle osallistuvien toiveita. Kokeellisessa työskentelyssä huomioidaan turvallinen työskentely ja havaintojen tekeminen. Tutustutaan mahdollisesti joihinkin lähiseudun yrityksiin ja teollisuuslaitoksiin sekä fysiikkaan ja kemiaan liittyviin ammatteihin.