Hyppää sisältöön

Biologia

Biologian opinnoissa tutustutaan elollisen luonnon rakenteisiin ja toimintaan molekyyli-ja solutasolta maapallon suurekosysteemeihin. Opinnoissa tulevat tutuiksi mm. elämän kehittyminen maapallolla, luonnon monimuotoisuus, ihmisen elimistön toiminta, mikrobit ja geenitekniikan menetelmät. Kokeellinen ja havainnoiva työskentely on tärkeä osa biologian opintoja. Laboratoriossa ja maastossa tehtävät pienimuotoiset työt kehittävät luonnontieteellistä ajattelua.

 • Pakolliset opintojaksot

  BI1 Elämä ja evoluutio (2 op), 1. vsk.

  Keskeisiä sisältöjä ovat biologia tieteenä, evoluutio ja eliökunnan luokittelu. Opinnoissa tutustutaan elämän tunnusomaisiin piirteisiin ja biologian tieteenaloihin ja tutkimusmenetelmiin. Evoluution ymmärtämiseksi opiskellaan solujen synty ja kehittyminen, muuntelua aiheuttavat tekijät, luonnonvalinta ja lajiutuminen. Perehdytään kasvien ja eläinten evoluutioon ja avainsopeumiin sekä evoluution tutkimiseen.

 • Pakolliset opintojaksot

  BI2-3 Ekologian perusteet, ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin (2 op), 1.-2. vsk.

  Ekologian perusteiden keskeisiä sisältöjä ovat eliöihin vaikuttavat ympäristötekijät, populaatioiden ja eliöyhteisöjen rakenne sekä lajien väliset vuorovaikutukset. Opiskellaan aineiden kierto ja energian virtaus ekosysteemissä. Opiskelija hahmottaa luonnon monimuotoisuuden tasot ja ymmärtää monimuotoisuuden merkityksen.

  Ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin käsittelee ympäristöongelmia ja niiden ratkaisukeinoja. Opitaan ymmärtämään ekosysteemipalveluiden ja kestävän elämäntavan merkitys. Opiskelija oppii hankkimaan, analysoimaan ja tulkitsemaan ekologista tutkimusaineistoa.

 • Valinnaiset valtakunnalliset opintojaksot

  BI4 Solu ja perinnöllisyys (2 op), 1.-2. vsk.

  Opiskellaan eläin-, kasvi- ja sienisolun rakenne ja toiminta, solun biomolekyylit ja solun lisääntyminen. Keskeisiä sisältöjä ovat geenien ilmeneminen, fotosynteesi, soluhengitys ja periytymisen perusteet. Mikroskopoidaan soluja ja tehdään pieni kokeellinen työ.

 • Valinnaiset valtakunnalliset opintojaksot

  BI5 Ihmisen biologia (2 op), 2.-3. vsk.

  Opiskellaan ihmisen anatomiaa ja fysiologiaa. Opiskelija oppii nimeämään elimiä ja elimistöjä ja osaa selittää elimistön toimintaa. Keskeisiä sisältöjä ovat solu, elin, elimistön säätelyn tavat, elimistön aineenvaihdunta, liikuntaelimistön toiminta, ympäristöön sopeutuminen ja lisääntyminen. Opinnoissa tehdään pieni kokeellinen työ.

 • Valinnaiset valtakunnalliset opintojaksot

  BI6 Biotekniikka ja sen sovellukset (2 op), 2.-3. vsk.

  Opiskellaan geenitekniikan menetelmiä ja mikrobiologian sovelluksia. Keskeisiä sisältöjä ovat mikrobit ja virukset, DNA:n muokkaus ja tutkiminen ja biotekniikan keskeiset sovellukset ja niiden merkitys eläin- ja kasvijalostuksessa, lääketieteessä, ympäristönsuojelussa sekä yksilön ja lajien tunnistamisessa. Opiskelija oppii ymmärtämään tutkimuksen merkityksen sovellusten kehittämisessä. Tehdään pieni kokeellinen työ. Opiskellaan BI4-opintojakson jälkeen.

 • Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

  BI7 Biologian työkurssi (2 op), 2.-3. vsk.

  Opitaan suunnittelemaan ja toteuttamaan biologisia kokeita ja arvioimaan saatuja tuloksia. Syvennetään osaamista eliöiden rakenteesta ja fysiologiasta sekä harjoitellaan lajien tunnistusta. Opinnoissa tehdään töitä laboratoriossa ja maastossa. Opintojakson aikana tehdään omakustanteinen opintoretki. Opiskelija maksaa matkat ja pääsymaksun, noin 20 € – 30 €.

  Tarjotaan parillisina lukuvuosina (esim. lv. 2024-2025, 2026-2027)

 • Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

  BI8 Evoluutiobiologia (2 op), 2.-3. vsk

  Opitaan ymmärtämään evoluutioon vaikuttavia tekijöitä ja tutustutaan elämän historian vaiheisiin. Keskeisiä sisältöjä ovat periytyminen, muuntelu, valintatyypit ja lajiutuminen. Opinnoissa tarkastellaan eliöiden sopeutumista erilaisiin elinympäristöihin ja lajien vuorovaikutussuhteita. Elämän historiasta käsitellään eliökunnan kehitys maapallolla sekä eliöiden rakenteessa ja fysiologiassa tapahtuneet muutokset. Opintojakson aikana tehdään omakustanteinen opintoretki. Opiskelijan maksaa matkat ja pääsymaksun, noin 20 € – 30 €.
  Tarjotaan parittomina lukuvuosina (esim. lv 2025-2026, 2027-2028)

 • Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

  BI9 Abibiologia (2 op), 3. vsk.

  Valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin. Kerrataan opintojaksojen keskeiset sisällöt ja harjoitellaan ylioppilaskirjoitusten tehtäviin vastaamista.

 • Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

  BI10/GE8 Biologian ja maantieteen maastokurssi (2 op), 1.-2. vsk

  Opintojaksossa retkeillään Riihimäen ja lähiympäristöjen maastossa. Tavoitteena on harjoitella biologian ja luonnonmaantieteen tutkimus- ja mittausmenetelmiä sekä luonnon havainnointitaitoja. Maastossa opetellaan mm. eliölajien, kivi- ja maalajien tunnistusta. Harjoitellaan mastokartan tulkintaa. Opitaan tunnistamaan luonnon prosessien ja ihmisen toiminnan vaikutukset maisemassa. Retkiä tehdään myös työjärjestyksen ulkopuolisella ajalla ja mieluiten asiantuntijavierailijoiden opastuksella. Opintojakson retkistä yksi on omakustanteinen. Opiskelijan maksaa matkan retkikohteeseen, noin 25 €.
  Tarjotaan  lukuvuonna 2024-2025 keväällä.