Hyppää sisältöön

Saksa

Moin! Hallo! Grüß Gott! Grüezi!

Tiesitkö, että saksa on Euroopan unionin puhutuin kieli ja äidinkielenään sitä puhuu noin 100 miljoonaa ihmistä. Kun osaat saksaa, on sinulla merkittävä etu työelämään Suomessa ja maailmalla.

SAA2 = Saksa, alakoulussa alkanut oppimäärä

 • SAA21-22 Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen, kieli globaalissa maailmassa ja vuorovaikutusosaaminen (4 op), 1. vsk.

  Opintojakso on yhdistelmä A-saksan kahdesta ensimmäisestä moduulista. Tässä jaksossa totutellaan lukion kieltenopiskeluun. Opiskelija tutustuu kieliprofiiliin. Syvennetään tietoja kohdekielen asemasta maailmassa. Kerrataan peruskoulussa opittua.

 • SAA23 Kieli vaikuttamisen välineenä (2 op), 1. vsk.

  Tutustutaan mahdollisimman monipuolisesti eri kulttuuriaiheisiin ja ilmiöihin käsittelemällä tekstejä ja tuottamalla niitä itse.

 • Pakolliset opinnot

  SAA24 Kieli vaikuttamisen välineenä (2 op), 2. vsk.

  Käsitellään ajankohtaisia aiheita eri tiedotusvälineitä apuna käyttäen. Kehitetään omia mielipiteen ilmaisu- ja argumentointitaitoja. Tärkeitä sisältöjä ovat vaikuttaminen, yhteiskunta ja yksilön vastuu ja velvollisuudet.

 • Pakolliset opinnot

  SAA25 Kestävä tulevaisuus ja tiede (2 op), 2. vsk.

  Vahvistetaan opiskelijan tekstin tulkinta- ja tuottamistaitoja. Tutustutaan yleistajuisiin tieteellisiin teksteihin, esim. robotiikkaan liittyen.

 • Pakolliset opinnot

  SAA26 Kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä (2 op), 2. vsk.

  Keskitytään opintoihin ja työelämään liittyviin teksteihin. Tutustutaan mahdollisuuksien mukaan jatko-opinto- ja työmahdollisuuksiiin saksankielisissä maissa.

 • Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

  SAA27 Ympäristö ja kestävä elämäntapa (2 op), 3. vsk.

  Vahvistetaan kriittisiä tiedonhakutaitoja. Käsitellään ympäristöön ja kestävään elämäntapaan liittyviä aiheita sekä opiskelijan omasta elinpiiristä että globaalista näkökulmasta käsin.

 • Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

  SAA28 Viesti ja vaikuta puhuen (2 op), 3. vsk.

  Painotetaan suullista kielitaitoa.  Jakson lopussa on mahdollista suorittaa Opetushallituksen suullisen kielitaidon koe tai muu vastaava näyttö suullisesta kielitaidosta.

 • Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

  SAA29 Abisaksa (2 op), 3. vsk

  Valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin. Harjoitellaan mahdollisimman monipuolisesti yo-kirjoituksissa käytössä olevia tehtävätyyppejä. Kerrataan opiskelijoiden tarpeiden mukaan aiemmilla opintojaksoilla käsiteltyjä asioita.

SAB2 = Saksa, yläkoulussa alkanut oppimäärä

 • SAB21 Perustason alkeet 3 (2 op), 1. vsk.

  Opintojakson aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.

 • SAB22 Perustaso 1 (2 op), 1. vsk.

  Opintojaksolla opitaan kertomaan Suomesta ja tutustutaan eri saksankielisiin maihin. Kiinnitetään huomiota myös mahdollisiin kulttuurisiin eroavaisuuksiin maiden välillä. Aihepiireinä ovat oma maa ja saksankielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet.

 • SAB23 Perustaso 2 (2 op), 1 vsk.

  Opintojakson aihepiirejä ovat hyvinvointi, ihmissuhteet ja eri elämänvaiheet. Samalla pohditaan teknologian vaikutusta vuorovaikutukseen ja hyvinvointiin. Opetellaan ilmaisemaan mielipiteitä ja keskustelemaan arkipäivään liittyvistä asioista.

 • Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

  SAB24 Perustaso 3 (2 op), 2. vsk.

  Tämän opintojakson tavoitteena on tutustua saksankielisen maailman kulttuuriin. Aihepiireinä ovat mm. nykytaide ja taiteen harrastaminen, kirjallisuus ja lukuharrastus, musiikki, elokuvataide ja teatteri. Opintojakson aikana opitaan paljon eri kulttuurialojen sanastoa ja hyödyllisiä ilmauksia. Syvennytään omavalintaiseen kulttuuriaiheeseen ja harjoitellaan tässä yhteydessä myös tiedonhankkimistaitoja saksankielisiltä nettisivuilta. Harjoitetaan eri kielitaidon osa-alueita monipuolisesti yksilö-, pari- ja/tai ryhmätyöskentelyn keinoin ja eri viestintäkanavia käyttäen. Vahvistetaan kielen ymmärtämisen ja tuottamisen taitoja ja kielen rakenteiden hallintaa.

 • Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

  SAB25 Perustaso 4 (2 op), 2. vsk

  Opintojakson aihepiirit liittyvät opiskeluun ja nuorten tulevaisuuden suunnitelmiin, esim. jatko-opintoihin ja työelämään. Harjoitellaan opintojakson aihepiirien sanastoa ja niihin liittyviä suullisia ja kirjallisia viestintätilanteita, esim. omista toiveista ja suunnitelmista kertomista, työhakemuksen ja CV:n laatimista kohdekielellä. Käsitellään myös tulevaisuuden työelämään liittyviä aiheita, kuten esim. robotiikka,
  automatisaatio tai tekoäly. Opintojaksolla harjoitetaan eri kielitaidon osa-alueita monipuolisesti yksilö-, pari- ja/tai ryhmätyöskentelyn keinoin ja eri viestintäkanavia käyttäen. Syvennetään kielen rakenteiden hallintaa. Täydennetään opiskelijan kieliprofiilia saksankielisellä CV:llä.

   

 • Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

  SAB26 Perustaso 5 (2 op), 2. vsk

  Opintojakson aihepiirit liittyvät mm. ympäröivään maailmaan, yhteiskunnallisiin asioihin, ympäristöön ja kestävään elämäntapaan. Ympäröivän maailman menoa tarkastellaan mm. uutisten näkökulmasta tutustumalla kohdekielisiin medioihin. Opintojaksolla kerrataan kielen keskeisiä rakenteita ja laajennetaan sanavarastoa, sekä syvennetään kielen ymmärtämisen ja tuottamisen taitoja eri viestintäkanavia käyttäen ja opiskelijoiden tarpeet huomioiden. Täydennetään opiskelijan kieliprofiilia mm. kielitaidon itsearviointina suhteessa taitotason tavoitteisiin (A2.1).

 • Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

  SAB27 Perustason jatko 1 (2 op), 2. vsk

  Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki opintojakson aikainen työ ja osaaminen kielitaidon eri osa-alueilla (kuullun ymmärtäminen, puhuminen, luetun ymmärtäminen ja kirjoittaminen) painottaen opintojakson keskeisiä tavoitteita ja sisältöjä. Opiskelija voi näyttää osaamistaan useampaan otteeseen ja monella eri tavalla. Osaamista arvioidaan erilaisin tuotoksin (esim. loppukoe, sanakokeet ym. testit, suulliset työt,
  kirjalliset tehtävät) ja tuntityöskentelyn aktiivisena havainnointina (esim. parityöskentely, tuntiaktiivisuus).

   

 • Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

  SAB28 Perustason jatko 2 (2 op), 3. vsk.

  Opintojakson aiheina ovat mm. kansainvälinen osaaminen ja yhteistyö, tutustuminen erilaisiin kansainvälisiin kielitaidon arviointijärjestelmiin, sekä kielitaitovaatimukset mm. jatko-opinnoissa. Pyritään tutustumaan saksankielisten maiden suomalaisille tarjoamiin jatko-opintomahdollisuuksiin. Lisäksi syvennytään eri aiheisiin opiskelijoiden oman kiinnostuksen mukaan. Opintojaksolla syvennetään
  perustason tekstin tulkinta- ja tuottamistaitoja, puhutun kielen ymmärtämistä ja kielen tuottamista suullisesti. Opintojaksolla myös kerrataan aiemmin käsiteltyjä aiheita opiskelijoiden tarpeen mukaan. Opiskelija täydentää kieliprofiiliaan mm. itsearvioimalla verraten osaamistaan taitotasoasteikkoon.

 • Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

  SAB29 Abisaksa (2 op), 3. vsk.

  Tässä opintojaksossa kerrataan ja syvennetään B2-oppimäärän keskeisiä sisältöjä. Harjoitetaan kielitaidon eri osa-alueita ylioppilastutkintoon valmistautuen: tekstin- ja kuullunymmärtämistä, kielen rakenteita ja sanastoa, sekä kirjallista ja suullista viestintää.

SAB3 = Saksa, lukiossa alkava kieli

 • SAB31 Perustason alkeet 1 (2 op), 1. vsk.

  Opintojaksossa tutustut saksan kielen asemaan maailmassa ja hahmotat sen suhdetta muihin aiemmin opiskelemiisi tai osaamiisi kieliin. Harjoittelet arkielämän tilanteissa tarvittavaa kieltä, kuten tervehtimistä, hyvästelyä, esittäytymistä ja itsestäsi kertomista. Opit myös tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmauksia.

 • SAB32 Perustason alkeet 2 (2 op), 1. vsk.

  Opintojakson aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä jokapäiväisen elämän toimet. Opintojaksolla harjoittelet selviytymistä tavallisimmissa matkustamiseen liittyvissä tilanteissa, esimerkiksi kaupungilla liikkumista sekä ravintolassa ja kaupoissa asioimista.

 • SAB33 Perustason alkeet 3 (2 op), 1. vsk.

  Opintojakson aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.

 • SAB34 Perustaso 1 (2 op), 2. vsk.

  Opintojaksossa opitaan kertomaan Suomesta ja tutustutaan eri saksankielisiin maihin. Kiinnitetään huomiota myös mahdollisiin kulttuurisiin eroavaisuuksiin maiden välillä. Aihepiireinä ovat oma maa ja saksankielisten maiden ihmiset, maantiede, luonto, nähtävyydet ja ruokakulttuuri. Eri vuorovaikutustilanteita harjoitellaan sekä suullisesti, että kirjallisesti. Vahvistetaan myös puheenymmärtämisen taitoja ja kielen perusrakenteiden hallintaa. Harjoitetaan eri kielitaidon osa-alueita monipuolisesti yksilö-, pari- ja/tai ryhmätyöskentelyn keinoin ja eri viestintäkanavia käyttäen.

 • SAB35 Perustaso 2 (2 op), 2. vsk.

  Opintojaksossa tutustutaan erilaisiin teksteihin, jotka liittyvät terveyteen, hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja eri elämänvaiheisiin. Harjoitellaan keskustelua erilaisissa vuorovaikutustilanteissa eri viestintäkanavia käyttäen. Opetellaan viestimään menneistä tapahtumista. Vahvistetaan myös kielen perusrakenteiden hallintaa sekä kehitetään kirjoitustaitoa.

 • SAB36 Perustaso 3 (2 op), 2. vsk.

  Tässä opintojaksossa tutustutaan saksankielisen maailman kulttuuriin. Aihepiireinä ovat mm. musiikki, elokuvat, teatteri, taide ja kirjallisuus. Opintojakson aikana opitaan paljon eri kulttuurialojen sanastoa ja hyödyllisiä ilmauksia esim. mielipiteiden ja tuntemusten ilmaisuun. Harjoitetaan eri kielitaidon osa-alueita monipuolisesti yksilö-, pari- ja/tai ryhmätyöskentelyn keinoin ja eri viestintäkanavia käyttäen.
  Vahvistetaan kielen ymmärtämisen ja tuottamisen taitoja ja kielen rakenteiden hallintaa. Syvennytään omavalintaiseen kulttuuriaiheeseen ja harjoitellaan tässä yhteydessä myös tiedonhankkimistaitoja saksankielisiltä nettisivuilta. Täydennetään opiskelijan kieliprofiilia mm. opiskelijan kielitaidon itsearviointina suhteessa taitotasotavoitteisiin (A2.1).

 • SAB37 Perustaso 4 (2 op), 3. vsk.

  Opintojakson aihepiirit liittyvät opiskeluun ja nuorten tulevaisuuden suunnitelmiin, esim. jatko-opintoihin ja työelämään. Harjoitellaan paljon eri aihepiirien sanastoa ja niihin liittyviä suullisia ja kirjallisia viestintätilanteita, esim. omista toiveista ja suunnitelmista kertomista, työhakemuksen ja CV:n laatimista kohdekielellä. Käsitellään myös tulevaisuuden työelämään liittyviä aiheita, kuten esim. robotiikka,
  automatisaatio tai tekoäly. Opintojaksolla harjoitetaan eri kielitaidon osa-alueita monipuolisesti yksilö-, pari- ja/tai ryhmätyöskentelyn keinoin ja eri viestintäkanavia käyttäen. Syvennetään kielen rakenteiden hallintaa. Täydennetään opiskelijan kieliprofiilia saksankielisellä CV:llä.

 • SAB38 Perustaso 5 (2 op), 3. vsk.

  Opintojakson aihepiirit liittyvät mm. ympäröivään maailmaan, yhteiskunnallisiin asioihin, ympäristöön ja kestävään elämäntapaan. Ympäröivän maailman menoa tarkastellaan mm. uutisten näkökulmasta tutustumalla kohdekielisiin medioihin. Opintojaksossa kerrataan kielen keskeisiä rakenteita ja laajennetaan sanavarastoa, sekä syvennetään kielen ymmärtämisen ja tuottamisen taitoja eri viestintäkanavia käyttäen ja opiskelijoiden tarpeet huomioiden. Täydennetään opiskelijan kieliprofiilia mm. kielitaidon itsearviointina suhteessa taitotason tavoitteisiin (A2.1).

 • SAB39 Abisaksa (2 op), 3. vsk.

  Tällä opintojaksolla kerrataan ja syvennetään keskeisiä sisältöjä. Harjoitetaan kielitaidon eri osa-alueita ylioppilastutkintoon valmistautuen: tekstin- ja kuullunymmärtämistä, kielen rakenteita ja sanastoa, sekä kirjallista ja suullista viestintää.