Hyppää sisältöön

Robotiikka

Robottien rakentaminen, ohjelmointi ja ymmärrys robotiikan mahdollisuuksista ja haasteista ovat taitoja ja osaamista, joita tarvitaan yhä useammilla aloilla. Robotiikkaopinnot mahdollistavat myös osallistumisen erilaisiin robotiikkakilpailuihin. Joillakin opintojaksoilla töitä voidaan tehdä tilaustyönä yrityksille.

Robotiikan opiskelua tukee erityisesti matematiikan opiskelu. Yhdessä oppiminen on keskeistä robotiikan opiskelussa

 • Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

  ROB1 Robotiikan alkeet (3 op), 1. vsk

  Mikä on robotti? Miksi ja mihin robotiikkaa hyödynnetään? Miten robotit toimivat? Mitkä ovat robotiikan
  mahdollisuudet? Opintojakson aikana saat yleiset valmiudet ymmärtää robotiikkaa sen laajassa
  merkityksessä, omaksut perustiedot robotiikasta ja saat valmiudet opiskella robotiikkaa. Opintojakson
  jälkeen sinulla on hallussasi robotiikan yleissivistykseen tähtäävät perustiedot ja –käsitteet. Omatoimista
  opiskelua edellytetään yhden opintopisteen verran.

 • Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

  ROB2 Robotiikan ja automaation perusteet (2 op), 1. vsk

  Harjoitellaan rakentamaan liikkumiseen ja kappaleiden käsittelyyn kykeneviä laitteita. Työskentely perustuu ongelmalähtöisyyteen ja opiskelijaa ohjataan luovan ongelmanratkaisuprosessin hallintaan pääosin pari- ja ryhmätyöskentelynä.

  Rakennetaan manuaalisesti ohjattavissa oleva robotti, harjoitellaan kontrollerin toimintojen optimoimista
  laiteohjauksessa, harjoitellaan ohjelmointia graafisessa ympäristössä tutustuen ohjelmoinnin
  perusrakenteisiin, opetellaan hyödyntämään sensorien tuottamaa informaatiota ohjelmarakenteissa sekä
  laaditaan presentaatio tuotekehitysprosessista ja jaetaan se vertaisryhmässä.

 • Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

  ROB3 Robotiikan ja automaation perusteet 2 (2 op), 1. vsk

  Rakennetaan kappaleen käsittelyyn kykenevä robotti tai automaatiolinja, tutustutaan kappaleen tunnistamisessa hyödynnettäviin antureihin ja sensoreihin, syvennetään ohjelmointitaitoja graafisessa ympäristössä kehittäen ohjelmointiin liittyviä ajattelu- ja suunnittelutaitoja, tutustutaan laitemallinnukseen CAD-ohjelmistoa käyttäen, tutustutaan paikalliseen robotiikkaa kappaleen käsittelyssä hyödyntävään yritykseen.

 • Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

  ROB4 Tekoäly ja ohjelmointirobotiikka (3 op), 1. vsk

  Tutustutaan tekoälyn kehityskaareen sekä tekoälyyn liittyviin käsitteisiin, harjoitellaan tekoälyesimerkkien kautta ohjelmointiin liittyviä ajattelu- ja suunnittelutaitoja (vertailu, luokittelu, analysointi, päättely, virheenkorjaus, todennäköisyys), vertaillaan tekoälyyn liittyvää uutisointia ja arvioidaan medianäkyvyyden luotettavuutta, tutustutaan toimistorobotiikkaa tai tekoälysovelluksia hyödyntävään ja kehittävään yritykseen. Opiskelijalta edellytetään omatoimista opiskelua yhden opintopisteen verran.

 • Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

  ROB5 IoT (3 op), 1. vsk

  Työskentelyssä käytetään esimerkiksi Arduino-mikrokontrolleria. Mittaamisen perusperiaatteet, rakennetaan ja ohjelmoidaan useita sulautettuja järjestelmiä, toteutetaan opiskelijan kehittämiä projekteja,
  joissa kerätään ja analysoidaan tietoa, mikrokontrollerin ohjelmointi, mikrokontrollerin yhdistäminen antureihin ja toimilaitteisiin, keskeisenä sisältönä hyvinvointiosaaminen.

 • Koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot

  KU12/ROB6 Virtuaaliympäristöt ja taide (2 op), 2. vsk

  Opetuksen keskiössä on robotiikka, virtuaalitodellisuuteen- sekä teknologiaan liittyvät eettiset kysymykset ja uudet mahdollisuudet ilmaisussa ja taiteessa. Kurssilla tutustutaan eri taidemuotojen tapaan käsitellä
  nykyteknologiaa ja teknologian sisältöjä, ongelmia, uusia ratkaisuja ja ilmiöitä. Tavoitteena on tehdä nykyteknologiaa käsittelevä teos, joka toteutetaan kuvataiteen menetelmin.

 • Koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot

  ROB7-9 VEX-kilpailutoiminta (6 op)

  Moduulin oppimis- ja tuotekehitysympäristönä käytetään VEX V5 -kehitysalustaa. Opiskelijaryhmä suunnittelee ja toteuttaa kansainvälisen kilpailutehtävän vaatimuksiin vastaavan robotin, jolla voi osallistua
  kansalliseen tai kansainväliseen robotiikkakilpailuun.

 • Koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot

  ROB10-11 Projektiopinnot (4 op)

  Moduulissa perehdytään syvällisemmin luovaan tuotekehitysprosessiin. Opiskelijoiden tavoitteena on ideoida ohjelmoitava toimilaite tai prototyyppi aiemmin omaksumiaan tietoja hyödyntäen sekä prosessin vaatimia uusia taitoja hankkien. Projektityöskentelyn aiheet liitetään paikalliseen yritystoimintaan, hoivapalveluihin tai muihin vastaaviin projekteihin. Yhteistyö- ja ryhmätyöskentelytaitoja harjaannutetaan osana työskentelyä. Näin moduulissa painotetaan vuorovaikutusosaamisen sekä monitieteisen ja luovan osaamisen laaja-alaisia tavoitteita. Opiskelija voi esittää omia projektejaan toteutettavaksi kurssin
  puitteissa.