Hyppää sisältöön

Venäjä

Privét!  Привет!

Venäjän kieli kuuluu slaavilaisiin kieliin, joka on yksi maailman suurista kieliryhmistä. Venäjän opiskelu antaa sinulle valmiudet selviytyä arkipäivän tilanteista venäjää puhuvassa ympäristössä. Samalla tutustut Venäjään laajemmin, esimerkiksi kulttuuriin, maantieteeseen ja tapoihin. Venäjän osaajia tarvitaan.

 • VEB31 Perustason alkeet 1 (2 op), 1. vsk.

  Tutustutaan venäjän kieleen ja sen asemaan maailmassa. Vertaillaan venäjän kieltä opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin. Opetellaan kyrilliset kirjaimet ja harjoitellaan lyhyiden viestien kirjoittamista. Harjoitellaan vuorovaikutusta arkitilanteissa sekä opetellaan keskeisimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmauksia. Perehdytään suulliseen viestintään, ääntämiseen ja intonaatioon sekä harjoitellaan kielen perusrakenteita. Jakson aikana harjoitetaan kielitaidon eri osa-alueita monipuolisesti yksilö-, pari ja/tai ryhmätyöskentelyn keinoin ja eri viestintäkanavia käyttäen. Täydennetään opiskelijan kieliprofiilia mm. opiskelijan kielitaidon itsearviointina suhteessa taitotason A1.1 tavoitteisiin.

 • VEB32 Perustason alkeet 2 (2 op), 1. vsk.

  Opintojakson aikana harjoitellaan selviytymistä tavallisimmissa asiointitilanteissa (esim. ravintola ja kahvila) sekä matkustamiseen liittyvissä tilanteissa (esim. hotellissa asiointi, tienneuvominen). Opetellaan lisää erilaisten viestintästrategioiden käyttöä. Jatketaan suullisen ilmaisun ja puheenymmärtämisen harjoittelua sekä lyhyiden kirjallisten viestien laatimista. Laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta ja opetellaan kertomaan menneistä tapahtumista. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon eri osa-alueita monipuolisesti yksilö-, pari- ja/tai ryhmätyöskentelyn keinoin ja eri viestintäkanavia käyttäen.

 • VEB33 Perustason alkeet 3 (2 op), 1. vsk.

  Harjoitellaan vuorovaikutustaitoja erilaisia viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten arkipäivään, kuten arkeen, harrastuksiin, ihmissuhteisiin ja vapaa-ajan viettoon. Opintojakson aikana harjoitellaan kielen käyttöä erilaisten suullisten ja kirjallisten harjoitusten avulla laajentaen kielen perusrakenteiden tuntemusta. Harjoitetaan kielitaidon eri osa-alueita monipuolisesti yksilö-, pari ja/tai ryhmätyöskentelyn keinoin ja eri viestintäkanavia käyttäen. Täydennetään opiskelijan kieliprofiilia mm. opiskelijan kielitaidon itsearviointina suhteessa taitotason A1.2 tavoitteisiin.

 • VEB34 Perustaso 1 (2 op), 2. vsk.

  Opintojaksolla kiinnitetään huomiota mahdollisiin kulttuurien välisiin eroavaisuuksiin vuorovaikutuksessa. Aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisessä viestinnässä Suomessa ja Venäjällä (esim. juhlat, uskonto ja arvomaailma, ruokakulttuuri, luonto). Vahvistetaan kielen perusrakenteiden hallintaa sekä kehitetään kirjoitustaitoa. Harjoitetaan kielitaidon eri osa-alueita monipuolisesti yksilö-, pari ja/tai
  ryhmätyöskentelyn keinoin ja eri viestintäkanavia käyttäen.

 • VEB35 Perustaso 2 (2 op), 2. vsk.

  Opintojaksolla opetellaan ilmaisemaan mielipiteitä ja keskustelemaan arkipäivän asioista. Tutustutaan erilaisiin teksteihin, jotka liittyvät hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja eri elämänvaiheisiin. Samalla pohditaan teknologian vaikutusta vuorovaikutukseen ja hyvinvointiin. Opintojakson aikana harjoitellaan suullista ja kirjallista viestimistä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa (esim. mielipiteet, terveys, ihminen). Vahvistetaan kielen perusrakenteiden hallintaa sekä kehitetään kirjoitustaitoa. Harjoitetaan kielitaidon eri osa-alueita monipuolisesti yksilö-, pari ja/tai ryhmätyöskentelyn keinoin ja eri viestintäkanavia käyttäen.

 • VEB36 Perustaso 3 (2 op), 2. vsk.

  Tutustutaan venäjänkielisen kielialueen ajankohtaisiin ja nuoria kiinnostaviin kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin. Edistetään monilukutaitoa lukemalla erilaisia tekstejä ja käsittelemällä esim. kirjallisuutta, elokuvia, musiikkia, kuvataidetta tai mediaa. Opintojakson aikana opitaan eri kulttuurialojen sanastoa (esim. kirjallisuus, teatteri, musiikki). Harjoitetaan kielitaidon eri osa-alueita monipuolisesti yksilö-, pari ja/tai ryhmätyöskentelyn keinoin ja eri viestintäkanavia käyttäen. Vahvistetaan kielen ymmärtämisen ja tuottamisen taitoja ja kielen rakenteiden hallintaa. Syvennytään omavalintaiseen kulttuuriin liittyvään aiheeseen ja harjoitellaan tiedonhakua venäjänkielisiltä nettisivuilta. Täydennetään opiskelijan kieliprofiilia mm. opiskelijan kielitaidon itsearviointina suhteessa taitotason A2.1 tavoitteisiin.

 • VEB37 Perustaso 4 (2 op), 3. vsk.

  Opintojakson aihepiirit liittyvät kouluun, nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin, esim. jatko-opintoihin ja työelämään. Harjoitellaan aiheisiin liittyvää sanastoa (esim. työhakemus/työhaastattelu, CV, tulevaisuuden suunnittelu) ja harjoitellaan niihin liittyviä tilanteita suullisesti ja kirjallisesti. Käsitellään myös tulevaisuuden työelämään liittyviä aiheita, kuten esim. robotiikka, automatisaatio tai tekoäly. Harjoitetaan kielitaidon eri osa-alueita monipuolisesti yksilö-, pari ja/tai ryhmätyöskentelyn keinoin ja eri viestintäkanavia käyttäen. Syvennetään kielen rakenteiden hallintaa. Täydennetään opiskelijan kieliprofiilia venäjänkielisellä CV:llä.

 • VEB38 Perustaso 5 (2 op), 3. vsk.

  Syvennetään kielen ymmärtämisen ja tuottamisen taitoja eri viestintäkanavia käyttäen ja opiskelijoiden tarpeet huomioiden. Aihepiirit liittyvät ympäröivään maailmaan, yhteiskunnallisiin asioihin, luontoon, erilaisiin asuinympäristöihin sekä kestävään elämäntapaan. Tutustutaan myös mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Opintojaksolla kerrataan kielen keskeisiä rakenteita ja laajennetaan sanavarastoa. Harjoitetaan kielitaidon eri osa-alueita monipuolisesti yksilö-, pari ja/tai ryhmätyöskentelyn keinoin ja eri viestintäkanavia käyttäen. Täydennetään opiskelijan kieliprofiilia mm. opiskelijan kielitaidon itsearviointina suhteessa taitotason A2.1 tavoitteisiin.

 • Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

  VEB39 Abivenäjä (2 op), 3. vsk.

  Ylioppilastutkintoon valmentava opintojakso, jossa kerrataan keskeisiä rakenteita ja sisältöjä: tekstin- ja kuullun ymmärtämistä, rakenteita sekä kirjallista ja suullista viestintää. Kurssilla harjoitetaan eri kielitaidon osa-alueita monipuolisesti yksilö-, pari- ja/tai ryhmätyöskentelyn keinoin ja eri viestintäkanavia käyttäen.