Hyppää sisältöön

Saksa

Moin! Hallo! Grüß Gott! Grüezi!

Tiesitkö, että saksa on Euroopan unionin puhutuin kieli ja äidinkielenään sitä puhuu noin 100 miljoonaa ihmistä. Kun osaat saksaa, on sinulla merkittävä etu työelämään Suomessa ja maailmalla.

SAA2 = Saksa, alakoulussa alkanut oppimäärä

 • SAA21-22 Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen, kieli globaalissa maailmassa ja vuorovaikutusosaaminen (4 op), 1. vsk.

  Opintojakso on yhdistelmä A-saksan kahdesta ensimmäisestä moduulista. Opintojakson tehtävänä on avata lukion kieltenopiskelun tavoitteita suhteessa jatkuvaan oppimiseen ja tulevaisuuden tarpeisiin monikielisessä maailmassa. Opintojakso totuttaa opiskelijaa lukion kieltenopiskeluun. Tehtävänä on kehittää opiskelijan kielitietoisuutta ja kieli-identiteettiä sekä itse- ja vertaisarviointitaitoja sekä vahvistaa opiskelijan ja ryhmän hyvinvointiosaamista. Opiskelija tutustuu kieliprofiiliin ja täydentää sitä suhteuttaen kielitaitoaan taitotasoasteikon vaatimuksiin.

  Opintojaksossa tarkastellaan saksaa globaaliosaamisen näkökulmasta. Tutkitaan myös, miten kieli ja kielitaito vaikuttavat eettisesti kestävään toimintaan kaikessa viestinnässä. Pyritään vahvistamaan opiskelijan kielellistä itsetuntoa ja vuorovaikutustaitoja. Syvennetään tietoja kohdekielen asemasta maailmassa.

 • SAA23 Kieli vaikuttamisen välineenä (2 op), 1. vsk.

  Opintojakson aikana tutustutaan mahdollisimman monipuolisesti eri kulttuuriaiheisiin ja ilmiöihin. Tarkastellaan niiden merkitystä yksilölle ja yhteisölle. Opiskelija opettelee tekemään omia tulkintojaan erilaisista kulttuuriin liittyvistä teksteistä ja tuottamaan itselleen tärkeisiin kulttuuri-ilmiöihin liittyviä tekstejä. Täydennetään opiskelijan kieliprofiilia mm. kielitaidon itsearviointina suhteessa taitotasoasteikkoon.

 • Pakolliset opinnot

  SAA24 Kieli vaikuttamisen välineenä (2 op), 2. vsk.

  Opintojakson aikana käsitellään ajankohtaisia aiheita eri tiedotusvälineitä apuna käyttäen. Kehitetään omia mielipiteen ilmaisu- ja argumentointitaitoja tietoa hyväksi käyttäen. Hyödynnetään tekstien tuotossa erilaisia tietolähteitä ja oppimisympäristöjä mahdollisuuksien mukaan. Tärkeitä sisältöjä ovat vaikuttaminen, yhteiskunta ja yksilön vastuu ja velvollisuudet.

 • Pakolliset opinnot

  SAA25 Kestävä tulevaisuus ja tiede (2 op), 2. vsk.

  Vahvistetaan opiskelijan tekstin tulkinta- ja tuottamistaitoja. Tutustutaan yleistajuisiin tieteellisiin teksteihin, esim. robotiikkaan liittyen.

 • Pakolliset opinnot

  SAA26 Kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä (2 op), 2. vsk.

  Opintojakson aikana keskitytään opintoihin ja työelämään liittyviin teksteihin. Tutustutaan mahdollisuuksien mukaan jatko-opinto- ja työmahdollisuuksiiin saksankielisissä maissa. Pyritään käyttämään saksaa opintoihin ja työelämään liittyvissä kielenkäyttötilanteissa. Jakson aikana täydennetään opiskelijan kieliprofiilia mm. kielitaidon itsearviointina suhteessa taitotasoasteikkoo

 • Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

  SAA27 Ympäristö ja kestävä elämäntapa (2 op), 3. vsk.

  Opintojakson aikana vahvistetaan opiskelijan tiedonhakutaitoja lähdekritiikkiä painottaen. Tarkastellaan ympäristöön ja kestävään elämäntapaan liittyviä aiheita sekä opiskelijan omasta elinpiiristä että globaalista näkökulmasta käsin.

 • Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

  SAA28 Viesti ja vaikuta puhuen (2 op), 3. vsk.

  Opintojakson aikana painotetaan suullista kielitaitoa. Vahvistetaan neuvottelemisen ja toisen huomioinnin taitoja. Jakson lopussa on mahdollista suorittaa Opetushallituksen suullisen kielitaidon koe tai muu vastaava näyttö suullisesta kielitaidosta. Täydennetään opiskelijan kieliprofiilia mm. kielitaidon itsearviointina suhteessa taitotasoasteikkoon.

 • Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

  SAA29 Abisaksa (2 op), 3. vsk

  Opintojaksolla valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin. Harjoitellaan mahdollisimman monipuolisesti yokirjoituksissa käytössä olevia tehtävätyyppejä. Kerrataan opiskelijoiden tarpeiden mukaan aiemmilla opintojaksoilla käsiteltyjä asioita.

SAB2 = Saksa, yläkoulussa alkanut oppimäärä

 • SAB21 Perustason alkeet 3 (2 op), 1. vsk.

  Opintojakson aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin, sekä niihin liittyvien palvelujen käyttöön. Vuorovaikutustaitoja vahvistetaan harjoittamalla kielen puhe-, ymmärrys- ja kirjoitustaitoja ja laajentamalla perusrakenteiden tuntemusta. Opintojaksolla harjoitetaan eri kelitaidon osa-alueita monipuolisesti yksilö-, pari- ja/tai ryhmätyöskentelyn keinoin ja eri viestintäkanavia käyttäen. Täydennetään opiskelijan kieliprofiilia mm. kielitaidon itsearviointina suhteessa tämän opintojakson taitotasotavoitteisiin (A1.2).

 • SAB22 Perustaso 1 (2 op), 1. vsk.

  Opintojaksolla opitaan kertomaan Suomesta ja tutustutaan eri saksankielisiin maihin. Kiinnitetään huomiota myös mahdollisiin kulttuurisiin eroavaisuuksiin maiden välillä. Aihepiireinä ovat oma maa ja saksankielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Eri vuorovaikutustilanteita harjoitellaan sekä suullisesti, että kirjallisesti. Vahvistetaan myös puheenymmärtämisen taitoja ja kielen perusrakenteiden hallintaa. Opintojaksolla harjoitetaan eri kielitaidon osa-alueita monipuolisesti yksilö-, pari- ja/tai ryhmätyöskentelyn keinoin ja eri viestintäkanavia käyttäen.

 • SAB23 Perustaso 2 (2 op), 1 vsk.

  Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin teksteihin, jotka liittyvät hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja eri elämänvaiheisiin. Samalla pohditaan teknologian vaikutusta vuorovaikutukseen ja hyvinvointiin. Harjoitellaan keskustelua erilaisissa vuorovaikutustilanteissa eri viestintäkanavia käyttäen. Opetellaan ilmaisemaan mielipiteitä ja keskustelemaan arkipäivään liittyvistä asioista. Vahvistetaan kielen perusrakenteiden hallintaa sekä kehitetään kirjoitustaitoa. Opintojaksolla harjoitetaan eri kielitaidon osa-alueita monipuolisesti yksilö-, pari- ja/tai ryhmätyöskentelyn keinoin ja eri viestintäkanavia käyttäen. Täydennetään opiskelija kieliprofiilia mm. kielitaidon itsearviointina suhteessa opintojakson taitotason tavoitteisiin (A1.3-A2.1)

 • Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

  SAB24 Perustaso 3 (2 op), 2. vsk.

  Tämän opintojakson tavoitteena on tutustua saksankielisen maailman kulttuuriin. Aihepiireinä ovat mm. nykytaide ja taiteen harrastaminen, kirjallisuus ja lukuharrastus, musiikki, elokuvataide ja teatteri. Opintojakson aikana opitaan paljon eri kulttuurialojen sanastoa ja hyödyllisiä ilmauksia. Syvennytään omavalintaiseen kulttuuriaiheeseen ja harjoitellaan tässä yhteydessä myös tiedonhankkimistaitoja saksankielisiltä nettisivuilta. Harjoitetaan eri kielitaidon osa-alueita monipuolisesti yksilö-, pari- ja/tai ryhmätyöskentelyn keinoin ja eri viestintäkanavia käyttäen. Vahvistetaan kielen ymmärtämisen ja tuottamisen taitoja ja kielen rakenteiden hallintaa.

 • Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

  SAB25 Perustaso 4 (2 op), 2. vsk

  Opintojakson aihepiirit liittyvät opiskeluun ja nuorten tulevaisuuden suunnitelmiin, esim. jatko-opintoihin ja työelämään. Harjoitellaan opintojakson aihepiirien sanastoa ja niihin liittyviä suullisia ja kirjallisia viestintätilanteita, esim. omista toiveista ja suunnitelmista kertomista, työhakemuksen ja CV:n laatimista kohdekielellä. Käsitellään myös tulevaisuuden työelämään liittyviä aiheita, kuten esim. robotiikka,
  automatisaatio tai tekoäly. Opintojaksolla harjoitetaan eri kielitaidon osa-alueita monipuolisesti yksilö-, pari- ja/tai ryhmätyöskentelyn keinoin ja eri viestintäkanavia käyttäen. Syvennetään kielen rakenteiden hallintaa. Täydennetään opiskelijan kieliprofiilia saksankielisellä CV:llä.

   

 • Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

  SAB26 Perustaso 5 (2 op), 2. vsk

  Opintojakson aihepiirit liittyvät mm. ympäröivään maailmaan, yhteiskunnallisiin asioihin, ympäristöön ja kestävään elämäntapaan. Ympäröivän maailman menoa tarkastellaan mm. uutisten näkökulmasta tutustumalla kohdekielisiin medioihin. Opintojaksolla kerrataan kielen keskeisiä rakenteita ja laajennetaan sanavarastoa, sekä syvennetään kielen ymmärtämisen ja tuottamisen taitoja eri viestintäkanavia käyttäen ja opiskelijoiden tarpeet huomioiden. Täydennetään opiskelijan kieliprofiilia mm. kielitaidon itsearviointina suhteessa taitotason tavoitteisiin (A2.1).

 • Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

  SAB27 Perustason jatko 1 (2 op), 2. vsk

  Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki opintojakson aikainen työ ja osaaminen kielitaidon eri osa-alueilla (kuullun ymmärtäminen, puhuminen, luetun ymmärtäminen ja kirjoittaminen) painottaen opintojakson keskeisiä tavoitteita ja sisältöjä. Opiskelija voi näyttää osaamistaan useampaan otteeseen ja monella eri tavalla. Osaamista arvioidaan erilaisin tuotoksin (esim. loppukoe, sanakokeet ym. testit, suulliset työt,
  kirjalliset tehtävät) ja tuntityöskentelyn aktiivisena havainnointina (esim. parityöskentely, tuntiaktiivisuus).

   

 • Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

  SAB28 Perustason jatko 2 (2 op), 3. vsk.

  Opintojakson aiheina ovat mm. kansainvälinen osaaminen ja yhteistyö, tutustuminen erilaisiin kansainvälisiin kielitaidon arviointijärjestelmiin, sekä kielitaitovaatimukset mm. jatko-opinnoissa. Pyritään tutustumaan saksankielisten maiden suomalaisille tarjoamiin jatko-opintomahdollisuuksiin. Lisäksi syvennytään eri aiheisiin opiskelijoiden oman kiinnostuksen mukaan. Opintojaksolla syvennetään
  perustason tekstin tulkinta- ja tuottamistaitoja, puhutun kielen ymmärtämistä ja kielen tuottamista suullisesti. Opintojaksolla myös kerrataan aiemmin käsiteltyjä aiheita opiskelijoiden tarpeen mukaan. Opiskelija täydentää kieliprofiiliaan mm. itsearvioimalla verraten osaamistaan taitotasoasteikkoon.

 • Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

  SAB29 Abisaksa (2 op), 3. vsk.

  Tässä opintojaksossa kerrataan ja syvennetään B2-oppimäärän keskeisiä sisältöjä. Harjoitetaan kielitaidon eri osa-alueita ylioppilastutkintoon valmistautuen: tekstin- ja kuullunymmärtämistä, kielen rakenteita ja sanastoa, sekä kirjallista ja suullista viestintää.

SAB3 = Saksa, lukiossa alkava kieli

 • SAB31 Perustason alkeet 1 (2 op), 1. vsk.

  Tutustutaan saksan kielen asemaan maailmassa ja hahmotetaan sen suhde muihin opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin täydentäen samalla kieliprofiilia itsearviointia käyttäen. Verrataan jo mahdollisesti olemassa olevaa kielitaitoa eurooppalaiseen taitotasoasteikkoon ja B3-kielen tämän opintojakson osaamistavoitteisiin (A1.1). Harjoitellaan jokapäiväiseen perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely, esittäytyminen, itsestä ja perheestä kertominen. Harjoitellaan myös kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Opetellaan myös tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmauksia. Perehdytään suullisen viestinnän alkeisiin, ääntämiseen ja intonaatioon, harjoitetaan kuullunymmärtämisen taitoja, opetellaan kielen tavallisimpia rakenteita ja lyhyiden kirjallisten viestien laatimista. Harjoitetaan eri kielitaidon osa-alueita monipuolisesti yksilö-, pari- ja/tai ryhmätyöskentelyn keinoin ja eri viestintäkanavia käyttäen.

 • SAB32 Perustason alkeet 2 (2 op), 1. vsk.

  Harjoitellaan selviytymistä tavallisimmissa matkustamiseen liittyvissä sosiaalisen kohtaamisen tilanteissa ja asiointitilanteissa, esim. kahvilassa, ravintolassa ja kaupoissa asioimista. Opetellaan lisää puhumista ja puheenymmärtämistä sekä lyhyiden kirjallisten tuotosten laatimista ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. Harjoitetaan kaikkia kelitaidon osa-alueita monipuolisesti yksilö-, pari- ja/tai ryhmätyöskentelyn keinoin ja eri viestintäkanavia käyttäen.

 • SAB33 Perustason alkeet 3 (2 op), 1. vsk.

  Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin, sekä niihin liittyvien palvelujen käyttöön. Vuorovaikutustaitoja vahvistetaan harjoittamalla kielen puhe-, ymmärrys- ja kirjoitustaitoja ja laajentamalla perusrakenteiden tuntemusta. Harjoitetaan eri kielitaidon osa-alueita monipuolisesti yksilö-, pari- ja/tai ryhmätyöskentelyn keinoin ja eri viestintäkanavia käyttäen. Täydennetään opiskelijan kieliprofiilia mm. opiskelijan kielitaidon itsearviointina suhteessa opintojakson taitotasotavoitteisiin (A1.2).

 • SAB34 Perustaso 1 (2 op), 2. vsk.

  Opintojaksossa opitaan kertomaan Suomesta ja tutustutaan eri saksankielisiin maihin. Kiinnitetään huomiota myös mahdollisiin kulttuurisiin eroavaisuuksiin maiden välillä. Aihepiireinä ovat oma maa ja saksankielisten maiden ihmiset, maantiede, luonto, nähtävyydet ja ruokakulttuuri. Eri vuorovaikutustilanteita harjoitellaan sekä suullisesti, että kirjallisesti. Vahvistetaan myös puheenymmärtämisen taitoja ja kielen perusrakenteiden hallintaa. Harjoitetaan eri kielitaidon osa-alueita monipuolisesti yksilö-, pari- ja/tai ryhmätyöskentelyn keinoin ja eri viestintäkanavia käyttäen.

 • SAB35 Perustaso 2 (2 op), 2. vsk.

  Opintojaksossa tutustutaan erilaisiin teksteihin, jotka liittyvät terveyteen, hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja eri elämänvaiheisiin. Harjoitellaan keskustelua erilaisissa vuorovaikutustilanteissa eri viestintäkanavia käyttäen. Opetellaan viestimään menneistä tapahtumista. Vahvistetaan myös kielen perusrakenteiden hallintaa sekä kehitetään kirjoitustaitoa.

 • SAB36 Perustaso 3 (2 op), 2. vsk.

  Tässä opintojaksossa tutustutaan saksankielisen maailman kulttuuriin. Aihepiireinä ovat mm. musiikki, elokuvat, teatteri, taide ja kirjallisuus. Opintojakson aikana opitaan paljon eri kulttuurialojen sanastoa ja hyödyllisiä ilmauksia esim. mielipiteiden ja tuntemusten ilmaisuun. Harjoitetaan eri kielitaidon osa-alueita monipuolisesti yksilö-, pari- ja/tai ryhmätyöskentelyn keinoin ja eri viestintäkanavia käyttäen.
  Vahvistetaan kielen ymmärtämisen ja tuottamisen taitoja ja kielen rakenteiden hallintaa. Syvennytään omavalintaiseen kulttuuriaiheeseen ja harjoitellaan tässä yhteydessä myös tiedonhankkimistaitoja saksankielisiltä nettisivuilta. Täydennetään opiskelijan kieliprofiilia mm. opiskelijan kielitaidon itsearviointina suhteessa taitotasotavoitteisiin (A2.1).

 • SAB37 Perustaso 4 (2 op), 3. vsk.

  Opintojakson aihepiirit liittyvät opiskeluun ja nuorten tulevaisuuden suunnitelmiin, esim. jatko-opintoihin ja työelämään. Harjoitellaan paljon eri aihepiirien sanastoa ja niihin liittyviä suullisia ja kirjallisia viestintätilanteita, esim. omista toiveista ja suunnitelmista kertomista, työhakemuksen ja CV:n laatimista kohdekielellä. Käsitellään myös tulevaisuuden työelämään liittyviä aiheita, kuten esim. robotiikka,
  automatisaatio tai tekoäly. Opintojaksolla harjoitetaan eri kielitaidon osa-alueita monipuolisesti yksilö-, pari- ja/tai ryhmätyöskentelyn keinoin ja eri viestintäkanavia käyttäen. Syvennetään kielen rakenteiden hallintaa. Täydennetään opiskelijan kieliprofiilia saksankielisellä CV:llä.

 • SAB38 Perustaso 5 (2 op), 3. vsk.

  Opintojakson aihepiirit liittyvät mm. ympäröivään maailmaan, yhteiskunnallisiin asioihin, ympäristöön ja kestävään elämäntapaan. Ympäröivän maailman menoa tarkastellaan mm. uutisten näkökulmasta tutustumalla kohdekielisiin medioihin. Opintojaksossa kerrataan kielen keskeisiä rakenteita ja laajennetaan sanavarastoa, sekä syvennetään kielen ymmärtämisen ja tuottamisen taitoja eri viestintäkanavia käyttäen ja opiskelijoiden tarpeet huomioiden. Täydennetään opiskelijan kieliprofiilia mm. kielitaidon itsearviointina suhteessa taitotason tavoitteisiin (A2.1).

 • SAB39 Abisaksa (2 op), 3. vsk.

  Tällä opintojaksolla kerrataan ja syvennetään keskeisiä sisältöjä. Harjoitetaan kielitaidon eri osa-alueita ylioppilastutkintoon valmistautuen: tekstin- ja kuullunymmärtämistä, kielen rakenteita ja sanastoa, sekä kirjallista ja suullista viestintää.