Hyppää sisältöön

Ranska

Bonjour et Bienvenue!

Ranskaa puhuu äidinkielenään yli 200 miljoonaa ihmistä ympäri maailmaa. Se on kulttuurin, matkailun ja rakkauden kieli.

Oppiaineen merkitys jatko-opinnoissa ja työelämässä

Ranskaa opiskelemalla voi työllistyä esim. opettajaksi eri kouluasteille, kääntäjäksi ja tulkiksi. Sivuainevalinnoista riippuen myös hyvin eri aloille esim. toimittajiksi, eri viestintäalan tehtäviin, ulkomaankauppaa käyviin yrityksiin, matkailualalle… Monipuolinen kielitaito on eduksi työnhaussa, mutta siitä on hyötyä etenkin matkailu- ja asiakaspalvelualalla, kaupallisella ja teknisellä alalla kansainvälisissä yrityksissä, EU-uralla ja monella muullakin alalla, kun työskennellään ulkomailla/ulkomaalaisten asiakkaiden kanssa.

RAB2 = Yläkoulussa alkanut oppimäärä

 • RAB21 Perustason alkeet 3 (2 op), 1. vsk.

  Opintojakson aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin, sekä niihin liittyvien palvelujen käyttöön. Vuorovaikutustaitoja vahvistetaan harjoittamalla kielen puhe-, ymmärrys- ja kirjoitustaitoja ja laajentamalla perusrakenteiden tuntemusta. Opintojaksolla harjoitetaan eri kielitaidon osa-alueita monipuolisesti yksilö-, pari- ja/tai ryhmätyöskentelyn keinoin ja eri viestintäkanavia käyttäen. Täydennetään opiskelijan kieliprofiilia mm. opiskelijan kielitaidon itsearviointina suhteessa taitotason A1.2 tavoitteisiin.

 • RAB22 Perustaso 1 (2 op), 1 vsk.

  Opintojaksolla opitaan kertomaan Suomesta ja tutustutaan eri ranskankielisiin maihin. Kiinnitetään huomiota myös mahdollisiin kulttuurisiin eroavaisuuksiin maiden välillä. Aihepiireinä ovat oma maa ja ranskankielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Eri vuorovaikutustilanteita harjoitellaan sekä suullisesti, että kirjallisesti. Vahvistetaan myös puheenymmärtämisen taitoja ja kielen perusrakenteiden hallintaa. Opintojaksolla harjoitetaan eri kielitaidon osa-alueita monipuolisesti yksilö-, pari- ja/tai ryhmätyöskentelyn keinoin ja eri viestintäkanavia käyttäen.

   

 • RAB23 Perustaso 2 (2 op), 1. vsk.

  Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin teksteihin, jotka liittyvät hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja eri elämänvaiheisiin. Samalla pohditaan teknologian vaikutusta vuorovaikutukseen ja hyvinvointiin. Harjoitellaan keskustelua erilaisissa vuorovaikutustilanteissa eri viestintäkanavia käyttäen. Opetellaan ilmaisemaan mielipiteitä ja keskustelemaan arkipäivään liittyvistä asioista. Vahvistetaan kielen perusrakenteiden hallintaa sekä kehitetään kirjoitustaitoa. Opintojaksolla harjoitetaan eri kielitaidon osa-alueita monipuolisesti yksilö-, pari- ja/tai ryhmätyöskentelyn keinoin ja eri viestintäkanavia käyttäen. Täydennetään opiskelijan kieliprofiilia mm. opiskelijan kielitaidon itsearviointina suhteessa taitotason A1.3–A2.1 tavoitteisiin.

 • RAB24 Perustaso 3 (2 op), 2. vsk.

  Tämän opintojakson tavoitteena on tutustua ranskankielisen maailman kulttuuriin. Aihepiireinä ovat mm. nykytaide ja taiteen harrastaminen, kirjallisuus ja lukuharrastus, musiikki, elokuvataide ja teatteri. Opintojakson aikana opitaan paljon eri kulttuurialojen sanastoa ja hyödyllisiä ilmauksia. Syvennytään omavalintaiseen kulttuuriaiheeseen ja harjoitellaan tässä yhteydessä myös tiedonhankkimistaitoja
  ranskankielisiltä nettisivuilta. Harjoitetaan eri kielitaidon osa-alueita monipuolisesti yksilö-, pari- ja/tai ryhmätyöskentelyn keinoin ja eri viestintäkanavia käyttäen. Vahvistetaan kielen ymmärtämisen ja tuottamisen taitoja ja kielen rakenteiden hallintaa.

 • RAB25 Perustaso 4 (2 op), 2. vsk.

  Opintojakson aihepiirit liittyvät opiskeluun ja nuorten tulevaisuuden suunnitelmiin, esim. jatko-opintoihin ja työelämään. Harjoitellaan paljon opintojakson aihepiirien sanastoa ja niihin liittyviä suullisia ja kirjallisia viestintätilanteita, esim. omista toiveista ja suunnitelmista kertomista, työhakemuksen ja CV:n laatimista kohdekielellä. Käsitellään myös tulevaisuuden työelämään liittyviä aiheita, kuten esim. robotiikka, automatisaatio tai tekoäly. Opintojaksolla harjoitetaan eri kielitaidon osa-alueita monipuolisesti yksilö-, pari- ja/tai ryhmätyöskentelyn keinoin ja eri viestintäkanavia käyttäen. Syvennetään kielen rakenteiden hallintaa. Täydennetään opiskelijan kieliprofiilia ranskankielisellä CV:llä.

 • RAB26 Perustaso 5 (2 op), 2. vsk.

  Opintojakson aihepiirit liittyvät mm. ympäröivään maailmaan, yhteiskunnallisiin asioihin, ympäristöön ja kestävään elämäntapaan. Ympäröivän maailman menoa tarkastellaan mm. uutisten näkökulmasta tutustumalla kohdekielisiin medioihin. Opintojaksolla kerrataan kielen keskeisiä rakenteita ja laajennetaan sanavarastoa, sekä syvennetään kielen ymmärtämisen ja tuottamisen taitoja eri viestintäkanavia käyttäen  ja opiskelijoiden tarpeet huomioiden. Täydennetään opiskelijan kieliprofiilia mm. opiskelijan kielitaidon itsearviointina suhteessa taitotason A2.1 tavoitteisiin.

 • RAB27 Perustason jatko 1 (2 op), 3. vsk.

  Opintojaksolla harjoitellaan erilaisten tekstien tulkintaa ja tuottamista, aiheina mm. erilaiset asuinympäristöt ja kestävä elämäntapa. vahvistetaan myös taitoa tuottaa kieltä suullisesti, puhutun kielen ymmärtämistä ja keskustelun käymistä.

 • RAB28 Perustason jatko 2 (2 op), 3. vsk.

  Opintojakson aiheina ovat mm. kansainvälinen osaaminen ja yhteistyö, tutustuminen erilaisiin kansainvälisiin kielitaidon arviointijärjestelmiin, sekä kielitaitovaatimukset mm. jatko-opinnoissa. Lisäksi käydään eri aiheita opiskelijoiden oman kiinnostuksen mukaan. Opintojaksolla syvennetään perustason tekstin tulkinta- ja tuottamistaitoja, puhutun kielen ymmärtämistä ja kielen tuottamista suullisesti. Opintojaksolla myös kerrataan aiemmin käsiteltyjä aiheita opiskelijoiden tarpeen mukaan. Täydennetään opiskelijan kieliprofiilia mm. opiskelijan kielitaidon itsearviointina suhteessa taitotason A2.2 tavoitteisiin.

 • Koulukohtaset valinnaiset opinnot

  RAB29 Abiranska (2 op), 3. vsk.

  Tällä opintojaksolla kerrataan ja syvennetään keskeisiä sisältöjä. Harjoitetaan kielitaidon eri osa-alueita
  ylioppilastutkintoon valmistautuen: tekstin- ja kuullunymmärtämistä, kielen rakenteita ja sanastoa, sekä
  kirjallista ja suullista viestintää.

RAB3 = Lukiossa alkava kieli

 • RAB31 Perustason alkeet 1 (2 op), 1. vsk.

  Opintojaksossa tutustutaan ranskan kielen asemaan maailmassa ja hahmotetaan sen suhde muihin opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin. Harjoitellaan jokapäiväiseen perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely, esittäytyminen ja itsestä kertominen. Opetellaan myös tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmauksia. Opetellaan selviytymään yksinkertaisissa arkipäivän viestintätilanteissa, kuten matkalippujen ostaminen ja kahvilassa/ravintolassa asioiminen. Perehdytään suullisen viestinnän alkeisiin, ääntämiseen ja intonaatioon. Harjoitetaan kuullunymmärtämisen taitoja, opetellaan kielen tavallisimpia rakenteita ja lyhyiden kirjallisten viestien laatimista. Opintojaksolla harjoitetaan eri kielitaidon osa-alueita monipuolisesti yksilö- pari- ja tai ryhmätyöskentelyn keinoin ja eri viestintäkanavia käyttäen. Täydennetään opiskelijan kieliprofiilia mm. opiskelijan kielitaidon itsearviointina suhteessa taitotason A1.1 tavoitteisiin.

 • Perustason alkeet 2 (2 op), 1. vsk.

  Opintojakson aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Opintojaksolla harjoitellaan selviytymistä tavallisimmissa matkustamiseen liittyvissä sosiaalisen kohtaamisen tilanteissa ja eri asiointitilanteissa. Opetellaan lisää ääntämistä, puhumista ja puheenymmärtämistä sekä lyhyiden kirjallisten tuotosten laatimista ja laajennetaan kielen keskeisimpien rakenteiden tuntemusta. Opintojaksolla harjoitetaan eri kielitaidon osa-alueita monipuolisesti yksilö-, pari- ja/tai ryhmätyöskentelyn keinoin ja eri viestintäkanavia käyttäen.

 • Perustason alkeet 3 (2 op), 1. vsk.

  Opintojakson aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin, sekä niihin liittyvien palvelujen käyttöön. Vuorovaikutustaitoja vahvistetaan harjoittamalla kielen puhe-, ymmärrys- ja kirjoitustaitoja ja laajentamalla perusrakenteiden tuntemusta. Opintojaksolla harjoitetaan eri kielitaidon osa-alueita monipuolisesti yksilö-, pari- ja/tai ryhmätyöskentelyn keinoin ja eri viestintäkanavia käyttäen. Täydennetään opiskelijan kieliprofiilia mm. opiskelijan kielitaidon itsearviointina suhteessa taitotason A1.2 tavoitteisiin.

 • RAB34 Perustaso 1 (2 op), 2. vsk.

  Opintojaksolla opitaan kertomaan Suomesta ja tutustutaan eri ranskankielisiin maihin. Kiinnitetään huomiota myös mahdollisiin kulttuurisiin eroavaisuuksiin maiden välillä. Aihepiireinä ovat oma maa ja ranskankielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Eri vuorovaikutustilanteita harjoitellaan sekä suullisesti, että kirjallisesti. Vahvistetaan myös puheenymmärtämisen taitoja ja kielen perusrakenteiden hallintaa. Opintojaksolla harjoitetaan eri kielitaidon osa-alueita monipuolisesti yksilö-, pari- ja/tai ryhmätyöskentelyn keinoin ja eri viestintäkanavia käyttäen.

 • RAB35 Perustaso 2 (2 op), 2. vsk.

  Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin teksteihin, jotka liittyvät hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja eri elämänvaiheisiin. Samalla pohditaan teknologian vaikutusta vuorovaikutukseen ja hyvinvointiin. Harjoitellaan keskustelua erilaisissa vuorovaikutustilanteissa eri viestintäkanavia käyttäen. Opetellaan ilmaisemaan mielipiteitä ja keskustelemaan arkipäivään liittyvistä asioista. Vahvistetaan kielen perusrakenteiden hallintaa sekä kehitetään kirjoitustaitoa. Opintojaksolla harjoitetaan eri kielitaidon osaalueita monipuolisesti yksilö-, pari- ja/tai ryhmätyöskentelyn keinoin ja eri viestintäkanavia käyttäen.

 • RAB36 Perustaso 3 (2 op), 2. vsk.

  Tämän opintojakson tavoitteena on tutustua ranskankielisen maailman kulttuuriin. Aihepiireinä ovat mm. nykytaide ja taiteen harrastaminen, kirjallisuus ja lukuharrastus, musiikki, elokuvataide ja teatteri. Opintojakson aikana opitaan paljon eri kulttuurialojen sanastoa ja hyödyllisiä ilmauksia. Syvennytään omavalintaiseen kulttuuriaiheeseen ja harjoitellaan tässä yhteydessä myös tiedonhankkimistaitoja ranskankielisiltä nettisivuilta. Harjoitetaan eri kielitaidon osa-alueita monipuolisesti yksilö-, pari- ja/tai ryhmätyöskentelyn keinoin ja eri viestintäkanavia käyttäen. Vahvistetaan kielen ymmärtämisen ja tuottamisen taitoja ja kielen rakenteiden hallintaa. Täydennetään opiskelijan kieliprofiilia mm. opiskelijan kielitaidon itsearviointina suhteessa taitotason A2.1 tavoitteisiin.

 • RAB37 Perustaso 4 (2 op), 3. vsk.

  Opintojakson aihepiirit liittyvät opiskeluun ja nuorten tulevaisuuden suunnitelmiin, esim. jatko-opintoihin ja työelämään. Harjoitellaan paljon opintojakson aihepiirien sanastoa ja niihin liittyviä suullisia ja kirjallisia viestintätilanteita, esim. omista toiveista ja suunnitelmista kertomista, työhakemuksen ja CV:n laatimista kohdekielellä. Käsitellään myös tulevaisuuden työelämään liittyviä aiheita, kuten esim. robotiikka, automatisaatio tai tekoäly. Opintojaksolla harjoitetaan eri kielitaidon osa-alueita monipuolisesti yksilö-, pari- ja/tai ryhmätyöskentelyn keinoin ja eri viestintäkanavia käyttäen. Syvennetään kielen rakenteiden hallintaa. Täydennetään opiskelijan kieliprofiilia ranskankielisellä CV:llä.

 • RAB38 Perustaso 5 (2 op), 3. vsk.

  Opintojakson aihepiirit liittyvät mm. ympäröivään maailmaan, yhteiskunnallisiin asioihin, ympäristöön ja kestävään elämäntapaan. Ympäröivän maailman menoa tarkastellaan mm. uutisten näkökulmasta tutustumalla kohdekielisiin medioihin. Opintojaksolla kerrataan kielen keskeisiä rakenteita ja laajennetaan sanavarastoa, sekä syvennetään kielen ymmärtämisen ja tuottamisen taitoja eri viestintäkanavia käyttäen ja opiskelijoiden tarpeet huomioiden. Täydennetään opiskelijan kieliprofiilia mm. opiskelijan kielitaidon itsearviointina suhteessa taitotason A2.1 tavoitteisiin.

 • Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

  RAB39 Abiranska (2 op), 3. vsk.

  Tällä opintojaksolla kerrataan ja syvennetään keskeisiä sisältöjä. Harjoitetaan kielitaidon eri osa-alueita ylioppilastutkintoon valmistautuen: tekstin- ja kuullunymmärtämistä, kielen rakenteita ja sanastoa, sekä kirjallista ja suullista viestintää.