Hyppää sisältöön
Kuvataidekurssin töitä
KU1 opintojaksolla tehtyjä töitä

Kuvataide

Kuvataiteen avulla ilmaiset ajatuksia ja tunteita!
Kuvataiteen opintojaksoilla on tekemisen meininki! Opiskelu on vaihtelevaa, täällä ideoidaan, tehdään käsin sekä luodaan uutta. Taiteilun lomassa tutkitaan laajasti taiteen ja kuvien voimaa sekä viestejä. Työskennellessä omien ajatusten tärkeys korostuu! Voit osaltasi vaikuttaa maailman menoon!

Kuvataide  muotoilee maailma
Ihmisen rakentama ja muotoilema ympäristö; rakennukset, teolliset tuotteet tai kaupunkisuunnittelu sekä visuaalisen kulttuurin kirjo kuten elokuvat, pelimaailman suunnittelu, virtuaalitodellisuus tai painotuotteen tekeminen ovat kuvataiteen osa-alueita.

Kuvataide valmistaa jatko-opintoihin
Tietokonegrafiikko, muotoilija, arkkitehti, taiteilija, mainossuunnittelija, lehden kuvittaja, vaatesuunnittelija, mediaosaaja, valokuvaaja. Kuvataiteen tunneilla luovan ajattelu, tekniset valmiudet, ongelmanratkaisukyky sekä visuaalisten alojen jatko-opintomahdollisuudet paranevat.

 • Pakolliset opintojaksot

  KU1 Omat kuvat, jaetut kulttuurit (2 op) 1. vsk

  Kuvataiteen ja visuaalisen kulttuurin käsitteistön tarkastelua. Kuvailmaisun teknisiä harjoituksia vaihtelevin tekniikoin sekä väriopin ja sommittelun sovelluksia. Opiskellaan kuvien tulkinnan ja analysoinnin tapoja. Näyttelykäynti paikalliseen taidemuseoon.

 • KU2 Ympäristön tilat, paikat ja ilmiöt (2 op), 1. vsk.

  Luonnonympäristön ja rakennetun ympäristön, paikan ja tilan tarkastelua erilaisten tehtävien avulla. Perehdytään ympäristösuunnittelun estetiikkaan, arkkitehtuurin ja muotoilun peruskäsitteisiin, suunnitteluprosesseihin sekä ympäristön tilaan ja ilmiöihin. Pohditaan esineiden käyttötarkoituksen, ulkonäön ja käyttäjien tarpeiden merkitystä muotoilussa ja arkkitehtuurissa. Tehdään kolmiulotteisia töitä ja harjoitellaan kolmiulotteisen mallin kuvaamista.

 • Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

  KU3 Kuva viestii ja vaikuttaa (2 op), 1. vsk.

  Perehdytäään taiteen ja visuaalisen kulttuurin kuvastoon sekä erilaisiin kuvatyyppeihin mediasta ja tekniikasta riippuen. Opintojaksolla tehdään monipuolisesti graafista suunnittelua, julisteista, logosuunnitelmiin sekä tuotetaan sisältöä eri medioista riippuen. Tekemisen rinnalla pohditaan visuaalisen kulttuurin yhtymäkohtia sekä roolia taiteen tekemiseen. Mahdolliset yhteistyöprojektit paikallisten toimijoiden kanssa.

 • KU4 Taiteen monet maailmat (2 op), 1. vsk.

  Perehdytään taiteen historiaan ja ammennetaan menneiden aikakausien taiteilijoiden sisällöllisiä sekä teknisiä vaikutteita sekä suhdetta omaan työskentelyyn. Työskentelytekniikoina on mm. valokuvaus, maalaus, piirtäminen sekä kolmiulotteinen rakentaminen. Opintojaksolla käydään tutustumassa paikalliseen taidetarjontaan taidemuseossa tai galleriassa.

 • Koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot

  KU5 Nykytaiteen teemat (2 op), 2.-3. vsk.

  Opintojaksolla tarkastellaan nykytaiteen taustalla olevia ilmiöitä, teemoja ja taidekäsityksiä ja tehdään
  omakohtaisia teoksia näiden pohjalta. Haetaan omaa ilmaisua ja tehdään töitä vaihtelevin tekniikoin.
  Opintojen aikana tarkastellaan ja esitellään aikalaistaistaiteilijoiden teoksia ja nykytaidetta, sekä vieraillaan
  nykytaiteen näyttelyssä.

 • Koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot

  KU6 Kolmiulotteista (2 op), 2. vsk

  Opintojaksolla tehdään kolmiulotteista kuvantekoa aiheeseen soveltuvin tekniikoin. Opintojaksolla
  tutkitaan taideteoksen sisällöllisiä lähtökohtia sekä käyttötarkoitukseen perustuvaa muotoilua sekä näihin
  liittyviä ekologisia ratkaisuja. Lisäksi harjoitellaan tilan ja erilaisten muotojen hahmottamista ja
  kolmiulotteista piirtämistä prosessin kuvauksen eri vaiheissa. Opintojaksolla tehdään mm. pienoismalleja,
  veistoksia ja kolmiulotteisia maalauksia ja opiskellaan saven muotoilu- ja koristelutekniikat sekä värillisten
  lasitteiden käyttö. Vierailukäynti paikalliseen lasimuseoon tai veistotaiteen näyttelyyn järjestetään
  mahdollisuuksien mukaan. Tarjotaan parillisina lukuvuosina (lv. 2022-2023)

 • Koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot

  KU7 Piirustus ja maalaus (2 op), 2. vsk

  Opintojaksolla perehdytään maalaus- sekä piirrostekniikoihin, värinkäyttöön, sommitteluun ja ihmisen
  kuvaamiseen. Syvennetään kuvailmaisua muodon, mittasuhteiden, ihmisen ja tilan kuvaamisen tapoihin
  sekä etsitään uusia ilmaisutapoja. Kokeillaan erilaisia piirtimiä ja yhdistellään rohkeasti eri tekniikoita kuvan sisällön mukaisesti.

 • Koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot

  KU8 Valokuvaus (2 op), 2. vsk

  Opintojaksolla perehdytään kameran toimintaan, valokuvan ilmaisukeinoihin ja kuvien sisältöön. Kuvataan
  perinteisellä- ja digitaalisella järjestelmäkameralla. Vedostetaan kuvia pimiössä, harjoitellaan digitaalista
  kuvaamista. Tehdään kuvaustehtäviä sekä harjoituksia erilaisin menetelmin. Yhdistetään valokuvaa
  piirustus- tai maalaustekniikoihin. Fyysinen tai digitaalinen valokuvakansio.

 • Koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot

  KU9 Kuvankäsittely (2 op), 1. vsk.

  Kuvien luonti ja muunteleminen Photoshop-kuvankäsittelyohjelmalla. Omien kuvien luominen ja käsittely. Käyttöliittymän osien hallinta, digitaalisten kuvien värien muuntelu, työkalujen ominaisuudet, tasojen avulla työskentely, erilaiset kuvatyypit, niiden käyttö ja yhdistely käyttötarkoitustaan vastaaviksi.  Opintojakso KU1 tulee olla suoritettuna ennen opintojaksolle osallistumista.

 • Koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot

  KU10 Omat teemat (2 op), 3. vsk.

  Omavalintainen kuvallinen työ, jossa tehdään taiteellinen tuotos ja kuvataan siihen liittyvä työprosessi.
  Opiskelija esittää portfoliossa työnsä sisällölliset ja tekniset tavoitteet, luonnokset, työnkuvaukset ja
  itsearvioinnin. Opintojaksolle osallistuminen edellyttää vähintään kolmen kuvataiteen opintojakson
  suorittamista. Opintojakso arvioidaan sanallisesti ja siitä annetaan suoritusmerkintä.

 • Koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot

  KU11 Mainostoimisto (2 op), 2.-3. vsk

  Opintojakso on markkinointiin ja graafiseen viestintään syventävä kokonaisuus, jossa tutustutaan
  mainosmaailmaan ja opetellaan oman osaamisalueen vahvuuksien soveltamista markkinoinnissa.
  Opintojaksolla osallistutaan lukion markkinointiin monin eri tavoin. Tehdään vuosikertomuksen graafisia
  elementtejä piirtäen ja valokuvaamalla sekä ja opitaan taittoa ammattiohjelmalla (InDesign ja Photoshop).
  Tehdään yhteistyötä lukion viestintätiimin sekä mahdollisesti ohjaus- ja työelämätiimin tai muiden
  yhteistyötahojen kanssa. Tarjotaan parillisina lukuvuosina (lv.2022-2023)

 • Koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot

  KU12/ROB6 Virtuaaliympäristöt ja taide (2 op), 2.-3. vsk.

  Opetuksen keskiössä on robotiikka, virtuaalitodellisuuteen- sekä digi-teknologiaan liittyvät mahdollisuudet
  ilmaisussa ja taiteessa. Opintojaksolla tutustutaan eri taidemuotojen tapaan käsitellä nykyteknologiaa ja
  teknologian sisältöjä, pohditaan taidetta ja teknologiaa yhdistäviä ilmiöitä. Tavoitteena on tehdä
  nykyteknologiaa käsittelevä teos kuvataiteen menetelmin. opintojaksolla tutustutaan nykytaidetta ja
  teknologiaa käsittelevään taidenäyttelyyn mahdollisuuksien mukaan.

 • KULD12 Lukiodiplomi (2 op), 3. vsk.

  Kuvataiteen lukiodiplomin suorittamalla opiskelija osoittaa kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin
  laajaa osaamista tuottamalla, tulkitsemalla ja arvottamalla kuvia. Tehtävät ovat valtakunnalliset ja niistä
  valitaan yksi, jonka pohjalta tehdään taideteos sekä portfolio. Opintojaksosta saat päättötodistuksen
  yhteydessä lukiodiplomitodistuksen.