Hyppää sisältöön

Kemia

Kemian opiskelu antaa mahdollisuuden ymmärtää maailmaamme, sitä miten se toimii ja kuinka ihminen voi vaikuttaa omaan elämäänsä ja elinympäristöönsä. Kemian avulla voi ymmärtää, miksi aineet ovat erilaisia ja miksi ne reagoivat tietyllä tavalla toistensa kanssa. Kemian tietojen ja taitojen avulla voi valmistaa uusia aineita hyödyttämään ihmiskuntaa.

Lukion kemian opintoja tarvitaan tekniikan, monien muiden luonnontieteiden (biologia, ravitsemustiede, farmasia) ja lääketieteen opinnoissa ja työtehtävissä.

Hyvistä matematiikan ja fysiikan taidoista on hyötyä kemian opiskelussa.

 • Pakollinen opintojakso

  KE1-2 Kemia ja minä, kemia ja kestävä tulevaisuus (2 op), 1. vsk.

  Opintojakson tavoitteena on luoda kuva kemiallisen tiedon merkityksestä opiskelijan arkielämässä sekä yhteiskunnassa yleisesti. Opintojakso auttaa ymmärtämään kemian opintojen tarjoamia mahdollisuuksia. Opintojakson jälkeen opiskelijalle on muodostunut käsitys kemian luonteesta kokeellisena
  luonnontieteenä, jossa tehdään havaintojen pohjalta päätelmiä. Lisäksi opitaan selittämään aineen ominaisuuksia aineen rakenteen perusteella. Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat jaksollinen järjestelmä, atomin rakenne, puhtaat aineet ja seokset, erotusmenetelmät, ainemäärä ja konsentraatio, sidokset ja poolisuus. Opintojakson aikana työskennellään laboratoriossa tutustuen samalla turvallisen työskentelyn periaatteisiin.

 • Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

  KE3 Molekyylit ja mallit (2 op), 1. vsk.

  Opintojakson aikana opiskelija tutustuu hiiliyhdisteiden rakenteisiin ja ominaisuuksiin. Opiskelussa hyödynnetään mallinnusohjelmia. Lisäksi tutustutaan erilaisten spektrien tarjoamaan tietoon orgaanisten molekyylien rakenteista. Opintojaksoon voidaan mahdollisuuksien mukaan sisällyttää yritysvierailu, tai
  tutustua orgaaniseen kemiaan vierailevan luennoitsijan tai virtuaalivierailun avulla.

 • Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

  KE4 Kemiallinen reaktio (2 op), 2. vsk

  Opintojakson aikana opiskelija tutustuu kemiallisiin reaktioihin ja niihin liittyviin käsitteisiin. Opiskelun tukena voidaan käyttää käytännön esimerkkejä, kokeellista työskentelyä, reaktioyhtälöiden mallintamista sekä simulaatioita. Tavoitteena on, että opintojakson jälkeen opiskelijalla on monipuolinen kuva kemiallisten reaktioiden merkityksestä elinympäristössämme.

 • Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

  KE5 Kemiallinen energia ja kiertotalous (2 p), 2. vsk

  Opintojakson tavoitteena on tutustua energian käsitteeseen kemian näkökulmasta. Opintojaksolla käsitellään energian varastoitumista kemiallisena energiana ja sen hyödyntämistä energiaratkaisuissa. Energiatuotannon muotoja ei käsitellä tarkemmin. Keskeisiin sisältöihin kuuluu lisäksi sähkökemian keskeiset aiheet, kuten hapetusluvut, sähkökemiallinen pari ja elektrolyysi. Opintojaksolla perehdytään
  teollisesti merkittäviin metalleihin ja niiden valmistusmenetelmiin ympäristövaikutuksineen, sekä pohditaan kemian merkitystä kiertotalouden mahdollistajana. Opintojakson aikana tutustutaan luonnontieteellisen tutkimuksen tekemiseen.

 • Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

  KE6 Kemiallinen tasapaino (2 op), 3. vsk.

  Opintojakson aikana tutustutaan reaktionopeuteen sekä kemialliseen tasapainoon. Tasapainoreaktioiden käsittelyn yhteydessä perehdytään teollisuudessa tärkeisiin sekä luonnossa esiintyviin tasapainoreaktioihin. Lisäksi tutustutaan puskuriliuosten toimintaperiaatteeseen. Opintojakson aikana opiskelija saa käsityksen kemian merkityksestä terveyteen ja ympäristöön liittyvien ongelmien ratkaisemisessa. Opintojakson aikana hyödynnetään graafista esitystapaa mittaustulosten yhteydessä, sekä harjoitellaan tulkitsemaan kuvaajia.
  Koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot

 • Koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot

  KE7 Biokemia ja orgaaninen kemia (2 op), 2.-3. vsk

  Opintojakson tavoitteena on syventää biomolekyylien rakenteiden ja toiminnan tuntemusta. Opintojakson aikana myös aikaisempia orgaanisen kemian käsitteitä kerrataan. Kurssin sisältöä voidaan muokata opiskelijoiden kiinnostuksen ja tavoitteiden mukaisesti. Opintojaksolla tehdään mahdollisuuksien mukaan laboratoriotöitä. Kurssilla ei ole oppikirjaa, joten erilaiset tiedonhankintatehtävät ovat keskeisessä
  asemassa opiskelussa. Tarjotaan parillisina lukuvuosina (lv.2022-2023)

 • Koulukohtaiset valinnaiset opintojakso

  KE8 Abikemia (2 op), 3. vsk.

  Opintojakson tavoitteena on saada hyvät valmiudet suoriutua ylioppilaskokeista. Kerrataan kemian keskeiset sisällöt, harjoitellaan kemiallisen tiedon esittämistä täsmällisesti mm. laskennallisesti ja graafisesti. Tehdään ylioppilastehtäviä ja valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin. Sisältöä voidaan muokata opiskelijoiden kiinnostuksen ja tavoitteiden mukaisesti.

 • Koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot

  FY11/KE9 Fysiikan ja kemian työt (2 op), 2.-3. vsk.

  Opintojaksolla tehdään monipuolisia fysiikan ja kemian kokeellisia töitä ja niihin liittyviä raportteja ja työselostuksia. Tutustutaan mahdollisesti joihinkin lähiseudun yrityksiin ja teollisuuslaitoksiin sekä fysiikkaan ja kemiaan liittyviin ammatteihin. Opintojaksolla tehtävät työt sovitaan yhdessä opiskelijoiden kanssa.