Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Opiskelijan oppimisen arvointi (LOPS2016)

Opiskelijan oppimisen arviointi

Opiskelijan oppimisen arvioinnin tehtävänä on edistää opiskelijan oppimista, arvioinnilla kannustetaan omien tavoitteiden asettamiseen ja tarkoituksenmukaisten työskentelytapojen valintaan. Opintojen aikainen arviointi ja palautteen antaminen ovat osa opiskelijan ja opettajan välistä vuorovaikutusta. Palaute sekä itse- ja vertaisarviointi ohjaavat opiskelijaa tarkentamaan asetettuja tavoitteita ja kehittämään työskentelyään tavoitteiden suuntaisesti. Opiskelijan oppimisen arviointi antaa opiskelijalle palautetta opintojen edistymisestä ja oppimistuloksista sekä lukio-opintojen aikana että opiskelun päättyessä. Lisäksi arviointi antaa ti etoja opiskelijan huoltajalle sekä jatko-opintojen järjestäjien, työelämän ja muiden vastaavien tahojen tarpeita varten. Arvosanan antaminen on yksi arvioinnin muoto.

Kurssisuoritusten arviointi

Opiskelijan oppimista arvioidaan kurssin aikana ja kurssisuorituksesta annetaan arvosana kurssin päätyttyä. Arvosanaan vaikuttavat monipuolinen näyttö oppiaineen ja kurssi tavoitteiden saavuttamisesta. Erilaisten tuotosten lisäksi käytetään opiskelijan oppimisen ja työskentelyn havainnointia, voidaan käyttää opettajan ja opiskelijan välisiä keskusteluja sekä opiskelijoiden itse- ja vertaisarviointia. Kohteina ovat opiskelijan ti edot ja taidot. Kunkin kurssin tavoitteet ja arviointi perusteet on selvitettävä opiskelijalle kurssin alussa, jolloin niistä keskustellaan opiskelijoiden kanssa. Osaamisen osoittamiseen liittyvät erilaiset vaikeudet kuten lukemis- ja kirjoittamishäiriö on otettava huomioon koejärjestelyissä ja arvioinnissa tapauskohtaisesti.

Numeroarvosanat ja suoritusmerkinnät

Pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit arvioidaan numeroin lukuun ottamatta opinto-ohjauksen kursseja ja teemaopintojen kursseja, joista annetaan suoritusmerkintä (S/H). Valtakunnalliset soveltavat kurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H). Koulukohtaisten kurssien arviointi on selvitetty kurssiselosteissa.

Todistuksessa käytetään seuraavia merkintöjä:

4–10 Numeroarviointi

10 erinomaiset
9 kiitettävät
8 hyvät
7 tyydyttävät
6 kohtalaiset
5 välttävät ti edot ja taidot
4 hylätty

S Kurssi suoritettu hyväksytysti
H Kurssisuoritus hylätty
P Kurssikoe suorittamatta
K Kurssi keskeytynyt

H-, P- ja K-merkintöjä ei lasketa kurssimäärään

Kurssin uudelleen suorittaminen

Numeroarvosana 4 merkitsee hylättyä kurssisuoritusta. Sitä voi yrittää korottaa alkavan jakson uusintakokeessa ja viidennen jakson osalta kesäkuun uusinnassa. Jos arvosanan 4 korotusta ei uusinnassa hyväksytä, jää ko. arvosana kurssin lopulliseksi arvosanaksi. Tämän jälkeen kurssisuoritusta voi yrittää korottaa käymällä kurssin uudelleen.

Ilmoittautuminen uusintakokeeseen tai kurssisuorituksen täydentämiseen on sitova. Poisjääminen kokeesta vie oikeuden lisäsuorituksiin. Hyväksytysti suoritetun kurssin (arvosanat 5–9) voi suorittaa kurssin uudelleen tai suorittamalla kurssin itsenäisesti opetussuunnitelmassa määriteltyjen ehtojen mukaisesti. Parempi arvosana jää voimaan. Hyväksyttyä kurssia ei voi korottaa pelkällä kurssikokeella.

Oppiaineen oppimäärän arviointi

Oppiaineen oppimäärä muodostuu opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti opiskelemista oppiaineen kursseista. Eri oppiaineiden pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit on kuvattu lukion opetussuunnitelman perusteissa. Matematiikan yhteinen kurssi luetaan opiskelijan suorittamaan matematiikan oppimäärään mukaan. Teemaopintojen valtakunnalliset syventävät kurssit eivät muodosta oppimäärää, vaan ne ovat erillisiä kursseja. Opiskelijan opiskelemia pakollisia ja valtakunnallisia syventäviä kursseja ei voi jälkikäteen poistaa lukuun ottamatta hylättyjä teemaopintokursseja. Opiskelijan oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien kurssiarvosanojen aritmeettisena keskiarvosanana.

Osaamisen tunnustaminen ja hyväksilukeminen

Osaamisen tunnustamisella voidaan opiskelijalle lukea hyväksi ja korvata lukion oppimäärään kuuluvia pakollisia, syventäviä tai soveltavia opintoja. Opiskelija hakee muualla suorittamiensa opintojen tai muutoin hankkimansa osaamisen tunnustamista ennen mainittujen opintojen tai opintokokonaisuuden alkamista. Opiskelija esittää selvityksen opinnoistaan tai osaamisestaan ja opintojen laajuudesta. Opiskelijaa voidaan pyytää täydentämään näyttöä suhteessa lukiokoulutuksen tavoitteisiin. Mikäli opinnot tai muutoin hankittu osaamine luetaan hyväksi opetussuunnitelman perusteiden mukaan numerolla arvioitavaan kurssiin, tulee kurssista antaa numeroarvosana. Tätä varten voidaan tarvittaessa edellyttää lisänäyttöjä. Luettaessa opiskelijalle hyväksi opintoja muista oppilaitoksista pitäydytään suoritusoppilaitoksen antamaan arviointiin ja käytetään tarvittaessa vastaavuustaulukkoa. Lisätietoja apulaisrehtorilta. Katso myös Osaamiskiekko.fi

Palautteen ja ohjauksen merkitys korostuu

Opetushallituksen tarkentavan ohjeistuksen mukaan kevään 2020 poikkeusolojen opettajan antamalla ohjaava palaute on tärkeää samoin kuin huolehtia että opiskelijat ovat tietoisia opetuksen tavoitteista. Opiskelijalla on myös oltava tiedossa se, miten erilaisten tuotosten tekemättä jättäminen vaikuttaa kurssisuoritusten arviointiin.

Oppiaineen oppimäärän arviointi

Opiskelijan on suoritettava hyväksytysti opetussuunnitelman mukaisesti opiskeltuja pakollisia ja opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä valtakunnallisia syventäviä kursseja. Opiskelijalla on vastuu siitä, että yhden aineen koko oppimäärän kurssinumeroissa ei ole liikaa nelosia.

 

Oppiaineen oppimäärä on 1-2 kurssiaei saa olla yhtään hylättyä
Oppiaineen oppimäärä on 3-5 kurssiavoi olla yksi hylätty kurssi
Oppiaineen oppimäärä on 6-8 kurssiavoi olla kaksi hylättyä kurssia
Oppiaineen oppimäärä on vähintään 9 kurssiavoi olla kolme hylättyä